ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  12/5/2562 - 18/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    6306           0401434
(3) 1,
L26
           0401434
(3) 1,
L27
อังคาร    6306           0401434
(3) 1,
L26
    6405 0402427
(3) 1,
L26
  0402322
(3) 1,
L26
      
    6504 0407415
(5) 1,
L21
        
    6511       0407415
(5) 1,
L21
  
พุธ    6306           0401434
(3) 1,
L27
    6405 0402322
(3) 1,
L26
  0402427
(3) 1,
L26
      
    6504 0407415
(5) 1,
L21
 0407316
(1) 1,
L21
     
  0407316
(1) 1,
L21
         
    6511       0407415
(5) 1,
L21
  
พฤหัสบดี    6405 0402427
(3) 1,
L26
  0402322
(3) 1,
L26
      
ศุกร์    6306           0401434
(3) 1,
L27
           0401434
(3) 1,
L26
    6504 0407415
(5) 1,
L21
        
    6511       0407415
(5) 1,
L21
  
เสาร์    6303 0401322
(3) 1,
L26
     0401322
(3) 1,
L26
   
    6306     0401102
(3) 1,
L26
      
     0401102
(3) 1,
L27
      
    6405 0402310
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 1,
L26
 0402310
(3) 1,
L26
   
อาทิตย์    6303 0401102
(3) 1,
L26
  0401322
(3) 1,
L26
      
    6306 0401102
(3) 1,
L27
     0401102
(3) 1,
L27
   
        0401102
(3) 1,
L26
   
    6405 0402102
(3) 1,
L26
  0402310
(3) 1,
L26
 0402102
(3) 1,
L26
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.146.98.143:19/5/2562 21:33:10