ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    562 0402447
(3) 1,
L21
         
 0402429
(3) 1,
L26
         
 0402429
(3) 1,
L26
         
    563     0402305
(3) 3,
L21
 0402101
(3) 14,
L26
 0402307
(3) 1,
L27
 
     0402304
(3) 1,
L21
 0402101
(3) 1,
L26
 0402307
(3) 1,
L21
 
    565 0402305
(3) 2,
L21
  0402304
(3) 2,
L21
       
    572 0401101
(3) 4,
L21
           
    573 0401104
(3) 4,
L21
   0401312
(3) 1,
L26
      
    575 0401101
(3) 18,
L21
  0401101
(3) 17,
L21
       
    576 0401104
(3) 1,
L21
   0401104
(3) 2,
L21
      
      0401104
(3) 2,
L26
      
    577 0401310
(3) 3,
L26
  0401101
(3) 5,
L21
    0401312
(3) 2,
L27
 
 0401310
(3) 2,
L21
           
 0401310
(3) 1,
L21
           
    582 0403328
(3) 5,
L26
   0403314
(3) 2,
L21
   0403314
(3) 2,
L27
 
 0403328
(3) 2,
L21
        0403314
(3) 4,
L27
 
    583 0403101
(3) 2,
L26
  0403312
(3) 1,
L26
      
 0403101
(3) 10,
L21
          
    585 0403205
(3) 2,
L21
       0403102
(3) 2,
L27
 
           0401310
(3) 4,
L27
 
    586 0403430
(3) 2,
L21
  0403430
(3) 1,
L21
       
    587 0403101
(3) 5,
L21
  0403101
(3) 8,
L26
  0403101
(3) 5,
L27
    592 0404301
(1) 2,
L21
 0404301
(1) 4,
L21
  0404304
(3) 3,
L21
    
 0404301
(1) 1,
L21
 0404301
(1) 3,
L21
          
    593 0403101
(3) 2,
L21
  0404218
(3) 2,
L21
      
      0404208
(3) 4,
L21
      
    595 0401434
(3) 1,
L26
   0404103
(3) 3,
L21
    
      0404302
(3) 1,
L21
    
    596      0404320
(3) 3,
L21
    
อังคาร    562 0402309
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 8,
L21
 0802102
(3) 1,
L21
    
     0402101
(3) 11,
L26
       
    563 0402304
(3) 3,
L21
  0402221
(3) 1,
L26
    0402221
(3) 2,
L27
 
    565 0402101
(3) 1,
L21
  0402304
(3) 1,
L21
    0402101
(3) 7,
L27
 
     0402303
(3) 1,
L21
       
    572 0401316
(3) 4,
L21
  0031001
(3) 13,
L21
       
     0031001
(3) 14,
L21
       
    573 0401318
(3) 2,
L21
  0401206
(3) 1,
L21
    0401426
(3) 2,
L27
 
    575 0031005
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 2,
L26
    0401101
(3) 3,
L27
 
    576 0401208
(3) 1,
L21
  0401207
(3) 3,
L21
       
    577 0403421
(3) 3,
L21
  0401314
(3) 4,
L21
      
    582 0403314
(3) 1,
L26
   0403314
(3) 3,
L21
      
    583 0403103
(3) 1,
L21
   0403426
(3) 1,
L26
    
 0403103
(3) 2,
L21
           
 0403103
(3) 3,
L26
           
    585 0403328
(3) 6,
L26
  0401316
(3) 1,
L26
    0403315
(3) 2,
L27
 
 0403328
(3) 3,
L21
        0403315
(3) 1,
L27
 
    586 0403206
(3) 3,
L26
  0403206
(3) 2,
L21
     
 0403206
(3) 1,
L21
  0403206
(3) 1,
L21
     
    587 0403310
(3) 1,
L21
  0403310
(3) 2,
L21
     
    592 0404304
(3) 4,
L21
 0404302
(3) 3,
L21
    
    593 0404306
(3) 3,
L21
  0402101
(3) 6,
L26
      
 0404417
(3) 1,
L21
          
    595 0403101
(3) 1,
L26
 0402308
(3) 2,
L21
      
 0403101
(3) 1,
L21
 0402408
(3) 1,
L21
      
 0403101
(3) 1,
L26
          
    596 0404201
(3) 1,
L21
         
    597 0404305
(3) 3,
L21
    0404305
(3) 4,
L21
     
พุธ    562 0402101
(3) 17,
L21
   0402101
(3) 4,
L21
      
    563 0402203
(3) 2,
L21
  0402309
(3) 1,
L26
    0402309
(3) 2,
L27
 
    565 0402309
(3) 3,
L21
  0402308
(3) 3,
L21
      
     0402408
(3) 2,
L21
      
    572 0401316
(3) 2,
L21
   0403103
(3) 5,
L21
      
    573 0401318
(3) 3,
L21
  0401318
(3) 4,
L21
    0401314
(3) 2,
L27
    575 0401314
(3) 1,
L26
 0401313
(3) 3,
L21
    0401313
(3) 2,
L27
 
    576 0401101
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 6,
L26
       
    577 0401312
(3) 4,
L21
  0401312
(3) 2,
L21
       
    582 0403426
(3) 1,
L21
  0403314
(3) 1,
L21
 0403426
(3) 1,
L21
     
    583 0403103
(3) 1,
L26
  0403421
(3) 2,
L21
       
    585 0403205
(3) 1,
L21
 0403418
(3) 1,
L26
    0403418
(3) 1,
L27
 
           0403418
(3) 2,
L27
 
    586 0210101
(3) 3,
L21
  0409105
(3) 1,
L21
       
 0210101
(3) 1,
L26
           
    587 0403313
(3) 1,
L21
  0403313
(3) 2,
L21
       
    592 0404206
(3) 3,
L21
  0404309
(3) 2,
L21
   
 0404309
(3) 1,
L21
  0404206
(3) 4,
L21
   
    593 0404101
(3) 1,
L21
  0404101
(3) 3,
L21
       
    595 0404207
(3) 1,
L21
 0404307
(3) 3,
L21
 0404202
(3) 3,
L21
    
    596 0404202
(3) 2,
L21
  0404103
(3) 1,
L21
    
      0404320
(3) 1,
L21
    
    597 0404201
(3) 3,
L21
  0404205
(3) 1,
L21
   
       0404201
(3) 2,
L21
   
พฤหัสบดี    562 0402216
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L21
      
 0402216
(3) 1,
L26
           
    563 0402309
(3) 1,
L21
  0402306
(3) 1,
L21
    0402306
(3) 2,
L27
 
     0402306
(3) 1,
L26
       
    565 0404201
(3) 1,
L21
  0402308
(3) 1,
L21
      
 0404201
(3) 1,
L26
  0402408
(3) 3,
L21
      
    572 0403101
(3) 6,
L21
 0401207
(3) 1,
L21
       
    573 0401318
(3) 1,
L21
  0401426
(3) 1,
L26
       
    575 0401313
(3) 1,
L26
  0401313
(3) 4,
L21
    0401101
(3) 7,
L27
 
    576 0401101
(3) 21,
L21
  0042001
(3) 3,
L26
       
     0042001
(3) 4,
L21
       
     0042001
(3) 2,
L26
       
     0042001
(3) 2,
L21
       
    577 0401312
(3) 3,
L21
  0401312
(3) 1,
L21
 0042001
(3) 3,
L21
 0401316
(3) 2,
L27
 
        0042001
(3) 5,
L21
    
    582 0403286
(3) 1,
L21
   0403286
(3) 2,
L21
      
 0403103
(3) 6,
L21
   0403103
(3) 8,
L26
      
      0403103
(3) 4,
L21
      
    583 0401101
(3) 19,
L21
  0041001
(3) 2,
L21
      
     0041001
(3) 1,
L21
      
    585 0403327
(3) 2,
L21
   0403328
(3) 4,
L26
   0403207
(3) 2,
L27
      0403328
(3) 1,
L21
   0403207
(3) 1,
L21
           0403207
(3) 3,
L27
    586 0403206
(3) 3,
L21
 0403310
(3) 3,
L21
      
 0403206
(3) 2,
L26
          
    587 0403417
(3) 1,
L21
  0403417
(3) 2,
L21
       
    592 0403101
(3) 3,
L21
 0403101
(3) 13,
L26
      
 0403101
(3) 2,
L26
 0403101
(3) 4,
L26
      
    593 0404208
(3) 3,
L21
   0404302
(3) 2,
L21
    
 0404218
(3) 1,
L21
           
    595 0404207
(3) 2,
L21
           
    596 0404417
(3) 2,
L21
  0404103
(3) 2,
L21
    
 0404306
(3) 4,
L21
  0404320
(3) 2,
L21
    
    597 0404101
(3) 2,
L21
 0402203
(3) 3,
L21
        
ศุกร์    562 0032003
(3) 8,
L21
  0020002
(3) 4,
L26
    0403311
(3) 1,
L27
 
 0032003
(3) 5,
L26
  0020002
(3) 3,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
 
     0020002
(3) 4,
L21
       
    563 0033001
(3) 1,
L21
  0032004
(3) 10,
L21
       
    565 0031001
(3) 7,
L26
  0404201
(3) 2,
L21
       
 0031001
(3) 10,
L26
           
    572 0041001
(3) 11,
L21
  0031001
(3) 4,
L21
       
     0031001
(3) 18,
L21
       
    583      0022001
(3) 1,
L21
     
      0022001
(3) 2,
L21
     
    585 0020002
(3) 1,
L21
  0802211
(3) 2,
L21
    0032002
(3) 5,
L27
 
    587     0403313
(3) 3,
L21
       
    592     0010001
(3) 9,
L21
       
    593 0401311
(3) 4,
L21
  0041001
(3) 8,
L21
       
    595 0401311
(3) 1,
L26
  0401311
(3) 6,
L21
       
 0401311
(3) 5,
L21
  0401311
(3) 3,
L26
       
    596 0404302
(3) 4,
L21
   0404207
(3) 3,
L21
 0404302
(3) 4,
L21
    
    597     0401311
(3) 7,
L21
       
อาทิตย์    562 0402101
(3) 3,
L27
           
 0402101
(3) 3,
L26
           
 0402101
(3) 2,
L27
           
    563     0032003
(3) 6,
L27
       
    565 0401311
(3) 8,
L27
  0403103
(3) 2,
L27
       
 0401311
(3) 2,
L27
           
    575     0032004
(3) 2,
L27
       
    577 0031001
(3) 1,
L27
   0032002
(3) 7,
L27
      
 0031001
(3) 12,
L27
           
 0031001
(3) 1,
L27
           
    582 0403101
(3) 9,
L27
  0403208
(3) 1,
L27
      
    585 0032004
(3) 3,
L27
  0403336
(3) 2,
L26
 0401102
(3) 1,
L27
    
 0032004
(3) 7,
L27
  0403336
(3) 1,
L27
 0401102
(3) 2,
L21
    
        0401102
(3) 1,
L27
    
    587 0020002
(3) 5,
L26
  0042001
(3) 4,
L27
       
 0020002
(3) 6,
L27
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:45:56