ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
ศุกร์    572 0401207
(3) 2,
L21
  0401101
(3) 2,
L21
       
     0401101
(3) 1,
L21
       
    573      0401104
(3) 3,
L21
   0401316
(3) 5,
L27
 
    576     0401316
(3) 3,
L21
       
    577 0401312
(3) 3,
L21
           
    582      0403103
(3) 3,
L21
      
    583 0404207
(3) 2,
L21
           
    585 0403311
(3) 1,
L26
 0403313
(3) 3,
L21
     0403207
(3) 2,
L27
    586 0403206
(3) 2,
L21
  0403103
(3) 1,
L26
      
 0403206
(3) 1,
L21
  0403103
(3) 1,
L26
      
      0403103
(3) 2,
L21
      
    587 0403101
(3) 6,
L21
 0403327
(3) 3,
L26
    0403421
(3) 3,
L27
 
    593      0404302
(3) 2,
L21
    
    595      0404201
(3) 3,
L21
    
    596 0404301
(1) 1,
L21
 0404301
(1) 2,
L21
 0404103
(3) 3,
L21
     
 0404301
(1) 1,
L21
            
    597      0404304
(3) 3,
L21
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:05:13