ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
พฤหัสบดี    563 0403101
(3) 5,
L21
  0403101
(3) 1,
L21
    
      0403101
(3) 2,
L21
    
    565 0403101
(3) 3,
L21
  0403101
(3) 7,
L21
    
    572 0032003
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 1,
L21
      
    573 0401313
(3) 3,
L21
  0401318
(3) 3,
L21
      
    575 0401101
(3) 7,
L21
  0401101
(3) 8,
L21
      
 0401101
(3) 1,
L26
          
    576 0401310
(3) 2,
L21
  0401104
(3) 2,
L21
      
 0401310
(3) 1,
L21
  0401104
(3) 3,
L26
      
     0401104
(3) 2,
L21
      
    577 0401312
(3) 1,
L21
  0401312
(3) 2,
L21
      
    582 0403103
(3) 4,
L21
        0403314
(3) 5,
L27
    583 0403328
(3) 1,
L21
   0403327
(3) 1,
L21
     
 0403328
(3) 1,
L21
          
    585 0032002
(3) 3,
L26
  0403328
(3) 3,
L21
      
    586 0403310
(3) 2,
L21
  0403418
(3) 1,
L26
     
    587 0403312
(3) 1,
L21
   0401207
(3) 1,
L21
     
    593 0404305
(3) 1,
L21
  0404103
(3) 1,
L21
    
 0404305
(3) 3,
L21
          
    595 0404202
(3) 3,
L21
  0404304
(3) 2,
L21
   
    596 0404302
(3) 1,
L21
  0404417
(3) 1,
L21
   
       0404306
(3) 1,
L21
   
    597 0403101
(3) 1,
L21
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:41:04