ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
พุธ    563     0403205
(3) 1,
L21
     
     0403205
(3) 1,
L21
     
    565 0403207
(3) 1,
L26
 0404201
(3) 1,
L26
      
 0403207
(3) 1,
L21
         
    572 0401314
(3) 2,
L21
  0401314
(3) 1,
L21
    
    573     0401426
(3) 1,
L26
    0401426
(3) 2,
L27
    575 0401315
(3) 1,
L26
  0403421
(3) 1,
L21
    0401207
(3) 4,
L27
    576 0401316
(3) 1,
L21
   0401316
(3) 2,
L21
     
    577 0032004
(3) 3,
L21
    0404207
(3) 1,
L21
    
 0032004
(3) 4,
L21
          
    582 0403314
(3) 3,
L21
   0403314
(3) 2,
L21
     
      0403314
(3) 4,
L26
     
    583      0403102
(3) 1,
L26
     
    585 0403101
(3) 7,
L26
  0403328
(3) 2,
L21
   0403315
(3) 2,
L27
    586      0403310
(3) 1,
L21
  0403102
(3) 2,
L27
      0403310
(3) 1,
L21
    
    587 0403327
(3) 1,
L21
   0403101
(3) 5,
L21
    
 0403327
(3) 2,
L21
          
    593 0404201
(3) 2,
L21
  0404218
(3) 1,
L21
    
       0404208
(3) 1,
L21
    
    595 0404305
(3) 2,
L21
  0404102
(3) 1,
L21
    
     0404103
(3) 2,
L21
    
    596 0404302
(3) 3,
L21
  0404101
(3) 1,
L21
    
    597 0404207
(3) 3,
L21
    0404202
(3) 2,
L21
   
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:36:19