ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
อังคาร    563 0403315
(3) 1,
L26
   0403206
(3) 1,
L21
     
    565 0403101
(3) 6,
L21
   0403103
(3) 5,
L21
     
       0403103
(3) 2,
L21
     
    572      0401314
(3) 3,
L21
     
    573 0401318
(3) 1,
L21
  0401318
(3) 2,
L21
    0401312
(3) 5,
L27
 
    575 0401313
(3) 2,
L21
  0401313
(3) 1,
L21
       
     0401313
(3) 1,
L21
       
    576 0401316
(3) 4,
L26
           
    577 0401312
(3) 4,
L26
  0403312
(3) 2,
L26
       
    582 0403314
(3) 1,
L21
  0403314
(3) 1,
L21
       
     0403314
(3) 2,
L21
       
    585 0403205
(3) 2,
L21
       0403101
(3) 8,
L27
    586     0403313
(3) 1,
L21
    0403418
(3) 2,
L27
 
     0403313
(3) 1,
L21
       
    587 0403313
(3) 2,
L21
  0403310
(3) 3,
L21
      
    593      0404201
(3) 1,
L21
    
    595 0404101
(3) 3,
L21
  0404101
(3) 2,
L21
       
    596 0404206
(3) 3,
L21
  0404206
(3) 1,
L21
   
       0404206
(3) 2,
L21
   
    597 0404202
(3) 1,
L21
  0404307
(3) 1,
L21
      
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 18:03:31