ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    573     0401319
(3) 1,
L26
    0403103
(3) 2,
L27
           0403103
(3) 1,
L26
    585           0020001
(3) 3,
L27
    586           0403417
(3) 2,
L27
    587 0403327
(3) 1,
L26
  0403417
(3) 1,
L26
 0031001
(3) 1,
L26
   
    593 0404201
(3) 1,
L26
          
 0404201
(3) 2,
L26
          
    595 0404413
(3) 1,
L21
        
อังคาร    572     0401104
(3) 1,
L26
      
     0401104
(3) 2,
L26
      
    573 0401311
(3) 1,
L26
     0401311
(3) 1,
L26
 0403103
(3) 1,
L26
 0401311
(3) 1,
L26
     0401311
(3) 1,
L26
 0020001
(3) 4,
L27
           0020001
(3) 1,
L27
    575 0401310
(3) 1,
L26
        0403101
(3) 1,
L27
 0401310
(3) 2,
L26
          
    577 0032002
(3) 1,
L26
          
    585           0032004
(3) 2,
L27
    586           0403421
(3) 1,
L27
    587    0403417
(3) 1,
L26
  0031001
(3) 1,
L26
   
พุธ    573 0401319
(3) 1,
L26
     0401319
(3) 1,
L26
 0403103
(3) 2,
L27
    575     0401310
(3) 1,
L26
      
    577           0401208
(3) 1,
L27
    585           0020001
(3) 3,
L27
    586           0403417
(3) 2,
L27
    587 0403327
(3) 1,
L26
  0031001
(3) 1,
L26
      
    595      0404413
(3) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    573     0401311
(3) 1,
L26
    0020001
(3) 1,
L27
     0401311
(3) 1,
L26
    0020001
(3) 4,
L27
    575 0032002
(3) 1,
L26
  0401310
(3) 2,
L26
 0032002
(3) 1,
L26
 0401313
(3) 1,
L27
           0403101
(3) 1,
L27
    577 0042003
(3) 1,
L26
     0042003
(3) 1,
L26
   
 0042003
(3) 2,
L26
     0042003
(3) 2,
L26
   
    585           0032004
(3) 2,
L27
    586           0403421
(3) 1,
L27
    587 0403417
(3) 1,
L26
  0403327
(3) 1,
L26
      
ศุกร์    572     0401104
(3) 1,
L26
      
     0401104
(3) 2,
L26
      
    573           0401318
(3) 2,
L26
           0401318
(3) 1,
L27
    577           0401208
(3) 1,
L27
    593 0404201
(3) 1,
L26
     0404201
(3) 2,
L26
   
 0404201
(3) 2,
L26
     0404201
(3) 1,
L26
   
    595 0404413
(3) 1,
L21
        
เสาร์    575        0401310
(3) 2,
L26
   
        0401310
(3) 1,
L26
   
    577 0042003
(3) 1,
L26
  0401312
(3) 1,
L26
      
 0042003
(3) 2,
L26
          
    582 0020001
(3) 2,
L26
  0032004
(3) 1,
L26
 0020001
(3) 2,
L26
   
 0020001
(3) 1,
L21
  0032004
(3) 1,
L21
 0020001
(3) 1,
L21
   
อาทิตย์    572     0401104
(3) 2,
L26
      
     0401104
(3) 1,
L26
      
    573 0401318
(3) 1,
L27
  0020001
(3) 4,
L27
 0401318
(3) 1,
L27
 0403103
(3) 1,
L26
 0401318
(3) 2,
L26
  0020001
(3) 1,
L27
 0401318
(3) 2,
L26
 0403103
(3) 2,
L27
    575 0401313
(3) 1,
L27
 0403101
(3) 1,
L27
  0401313
(3) 1,
L27
  
    577 0401312
(3) 1,
L26
     0401312
(3) 1,
L26
 0401208
(3) 1,
L27
    582 0032004
(3) 1,
L26
  0020001
(3) 2,
L26
 0032004
(3) 1,
L26
   
 0032004
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 1,
L21
 0032004
(3) 1,
L21
   
    585 0020001
(3) 3,
L27
  0032004
(3) 2,
L27
      
    586 0403417
(3) 2,
L27
  0403421
(3) 1,
L27
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.207.82.217:24/5/2562 14:14:30