ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    431 0022001
(3) 1,
L21
  0022001
(3) 2,
L21
 
    433 0032002
(3) 9,
L21
  0032002
(3) 8,
L21
   
     0032002
(3) 1,
L21
   
    441 0033001
(3) 1,
L21
   0804204
(3) 2,
L21
  
 0033001
(3) 2,
L26
   0804204
(3) 1,
L21
  
    442      0803204
(3) 1,
L21
  
      0803204
(3) 1,
L21
  
    452 0805314
(3) 2,
L21
  0805314
(3) 1,
L21
 
    453 0805109
(3) 1,
L21
  0805308
(3) 1,
L21
   
 0805109
(3) 2,
L21
       
อังคาร    431 0802322
(3) 1,
L21
  0802322
(3) 1,
L21
   
     0802322
(3) 2,
L21
   
    432 0802313
(3) 1,
L21
  0802313
(3) 1,
L21
   
 0802313
(3) 2,
L21
       
    433 0802243
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 1,
L21
   
    441 0032003
(3) 3,
L21
  0802241
(3) 1,
L21
   
    442 0403309
(3) 1,
L26
  0805419
(3) 2,
L21
   
 0403309
(3) 1,
L21
       
    443 0805204
(3) 1,
L21
  0805204
(3) 2,
L21
   
    452 0032001
(3) 2,
L21
  0032001
(3) 1,
L21
   
    453 0805420
(3) 2,
L21
  0805420
(3) 3,
L21
   
พุธ    431 0805053
(3) 1,
L21
      
    432 0805057
(3) 1,
L21
  0033001
(3) 1,
L21
  
 0803102
(3) 1,
L21
   0023001
(3) 1,
L21
  
    433 0032005
(3) 1,
L26
  0802251
(3) 1,
L21
   
    441 0022009
(3) 1,
L21
   0022009
(3) 2,
L21
  
    442 0805101
(3) 2,
L21
  0805420
(3) 1,
L21
   
    443 0802314
(3) 1,
L21
  0802314
(3) 2,
L21
   
    451 0802333
(3) 2,
L21
  0802333
(3) 1,
L21
   
    452 0022001
(3) 9,
L21
  0022001
(3) 6,
L21
 
    453 0805308
(3) 2,
L21
  0805308
(3) 3,
L21
   
พฤหัสบดี    431 0802371
(3) 2,
L21
  0802371
(3) 1,
L21
 
    432 0032003
(3) 6,
L21
  0041001
(3) 1,
L21
   
    433      0032002
(3) 7,
L21
  
    441 0802342
(3) 1,
L21
  0802342
(3) 2,
L21
 
    442 0805419
(3) 1,
L21
  0805419
(3) 3,
L21
   
    443     0041001
(3) 11,
L21
   
    452 0022001
(3) 7,
L21
  0022001
(3) 8,
L21
 
    453 0805102
(3) 1,
L21
   0805122
(3) 1,
L21
  
 0805110
(3) 1,
L21
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
          
เสาร์    432      0802493
(3) 2,
L21
    433 0802493
(3) 1,
L21
 0802493
(3) 3,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 16:06:34