ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  8/7/2562 - 14/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    C3/1 0405309
(3) 1,
L26
          
    C4 0405206
(3) 1,
L26
  0405206
(3) 2,
L26
    
    C9     0405103
(3) 10,
L21
      
อังคาร    C3/1 0405101
(3) 1,
L21
         
    C4 0405436
(3) 1,
L21
         
    C6 0405208
(3) 4,
L26
   0405103
(3) 3,
L21
     
    C9 0405311
(3) 3,
L26
   0405311
(3) 1,
L26
     
      0405311
(3) 1,
L21
     
พุธ    C1     0405310
(3) 1,
L21
     
    C3/1 0405101
(3) 2,
L26
 0405309
(3) 2,
L26
      
    C6      0405208
(3) 3,
L26
     
    C8/1     0405312
(3) 1,
L26
     
พฤหัสบดี    C1 0405310
(3) 2,
L26
  0405310
(3) 3,
L26
    
    C3/1      0405101
(3) 3,
L26
    
    C4           0405103
(3) 2,
L27
    C6      0405103
(3) 1,
L26
     
    C8/1 0405312
(3) 2,
L26
         
    C9     0405103
(3) 9,
L21
      
ศุกร์    C1 0405313
(3) 2,
L26
  0405313
(3) 1,
L26
    
    C4 0405104
(3) 2,
L26
   0405104
(3) 1,
L26
     
    C8/1 0405207
(3) 1,
L26
  0405207
(3) 2,
L26
    
    C9 0405311
(3) 2,
L26
  0405103
(3) 8,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:40:05