ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    C1 0405202
(3) 1,
L21
  0405103
(3) 8,
L26
    0405313
(3) 3,
L27
 0405103
(3) 5,
L26
           
    C3/1      0405101
(3) 3,
L26
     
    C4 0405103
(3) 3,
L26
  0405206
(3) 1,
L21
      
    C9 0405103
(3) 11,
L21
  0405103
(3) 13,
L21
       
อังคาร    C1      0405103
(3) 9,
L26
      
    C3/1  0405309
(3) 2,
L26
  0405309
(3) 1,
L26
      
    C4     0405436
(3) 2,
L21
      
    C6 0405310
(3) 1,
L26
  0405310
(3) 2,
L26
     
    C8/1     0405311
(3) 1,
L21
       
    C9      0405104
(3) 1,
L26
   0405208
(3) 3,
L27
 
พุธ    C1 0405313
(3) 1,
L26
  0405313
(3) 2,
L26
     
    C3/1     0405204
(3) 1,
L21
       
    C4 0405103
(3) 1,
L26
  0405475
(3) 1,
L21
      
     0405328
(3) 1,
L26
      
    C6      0405310
(3) 1,
L21
     
    C8/1      0405311
(3) 2,
L21
   0405312
(3) 3,
L27
    C9      0405208
(3) 1,
L26
   0405103
(3) 4,
L27
 
พฤหัสบดี    C2      0405205
(3) 1,
L21
      
      0405205
(3) 1,
L21
      
    C3/1 0405101
(3) 2,
L26
          
    C4      0405436
(3) 1,
L21
  0405103
(3) 2,
L27
 
    C6     0405310
(3) 2,
L21
   0405310
(3) 3,
L27
    C8/1 0405312
(3) 1,
L26
  0405312
(3) 2,
L26
     
    C9  0405104
(3) 2,
L26
 0405103
(3) 12,
L21
       
  0405203
(3) 1,
L21
 0405202
(3) 2,
L26
       
ศุกร์    C3/1           0405309
(3) 3,
L27
 
    C9        0405301
(3) 1,
L21
    
        0405208
(3) 2,
L26
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:05:55