ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    222 0403315
(3) 1,
L26
        
    223 0031003
(3) 2,
L21
  0031003
(3) 1,
L21
    
    224     0403426
(3) 2,
L21
  
    231 0210414
(3) 1,
L21
  0210414
(3) 1,
L21
 
    233 0409305
(3) 2,
L21
  0409305
(3) 1,
L21
    
    234 0409304
(3) 1,
L21
  0409304
(3) 2,
L21
    
    235 0409206
(3) 1,
L21
  0409204
(3) 1,
L21
    
    236 0210101
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 8,
L21
    
    244 0401313
(3) 2,
L21
  0401313
(3) 1,
L21
    
    245     0401311
(3) 3,
L26
    
     0401311
(3) 1,
L21
    
     0401311
(3) 2,
L21
    
    246      0403327
(3) 1,
L21
   
    MAT 6 (225) 0407415
(5) 2,
L21
 0407316
(1) 3,
L21
  0407314
(1) 3,
L21
   
อังคาร    222 0401104
(3) 3,
L21
  0041001
(3) 7,
L21
    
    223 0409303
(3) 2,
L21
  0409303
(3) 1,
L21
    
    224 0010001
(3) 2,
L21
  0010001
(3) 3,
L21
 0041001
(3) 3,
L21
 
        0041001
(3) 4,
L21
 
    231 0401102
(3) 2,
L21
   0401314
(3) 2,
L21
  
    233 0032001
(3) 2,
L21
        
    234 0215201
(3) 1,
L21
   0032004
(3) 1,
L21
   
 0409209
(3) 1,
L21
        
    235 0409101
(3) 1,
L21
  0032004
(3) 9,
L21
    
    236 0408215
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 14,
L21
    
    243 0401207
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 5,
L21
    
 0499104
(3) 1,
L21
  0032003
(3) 7,
L21
    
    244 0032004
(3) 5,
L21
        
 0032004
(3) 7,
L21
        
 0032004
(3) 8,
L21
        
    245 0409105
(3) 3,
L21
  0210101
(3) 4,
L21
    
     0210101
(3) 2,
L26
    
    246 0032004
(3) 4,
L21
  0409105
(3) 2,
L21
    
    LAB 2 0011001
(3) 3,
L21
  0011001
(3) 1,
L21
    
 0011001
(3) 4,
L21
        
    MAT 6 (225)      0407316
(1) 1,
L21
 0407415
(5) 2,
L21
  
พุธ    222 0041001
(3) 1,
L26
  0402215
(3) 1,
L21
   
 0041001
(3) 10,
L21
        
 0041001
(3) 4,
L21
        
 0041001
(3) 5,
L21
        
    223 0031001
(3) 16,
L21
  0020002
(3) 2,
L21
    
     0020002
(3) 2,
L21
    
    224 0010001
(3) 4,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
    
 0010001
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 1,
L21
    
    231 0402216
(3) 1,
L21
   0032005
(3) 1,
L21
   
    233 0402101
(3) 5,
L21
 0409201
(3) 1,
L21
 0403205
(3) 3,
L21
 
    234 0409307
(3) 2,
L21
  0409307
(3) 1,
L21
    
    235 0403101
(3) 6,
L21
  0401316
(3) 1,
L21
   
    236 0020002
(3) 3,
L21
   0032001
(3) 5,
L21
   
      0032001
(3) 1,
L21
   
    243 0401101
(3) 14,
L26
  0402203
(3) 1,
L21
    
 0401101
(3) 1,
L26
        
    244 0402101
(3) 15,
L26
  0402101
(3) 2,
L26
    
     0402101
(3) 1,
L21
    
    245 0403101
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 2,
L21
   
    246 0212404
(3) 1,
L21
   0403101
(3) 7,
L21
  
    LAB 2 0805023
(3) 2,
L21
        
    MAT 6 (225) 0407122
(3) 1,
L21
 0407346
(3) 1,
L21
 
 0407113
(3) 1,
L21
       
พฤหัสบดี    222 0010004
(3) 1,
L26
  0010001
(3) 1,
L21
 0032003
(3) 4,
L26
 
 0010004
(3) 2,
L21
        
    223 0031001
(3) 2,
L21
  0010001
(3) 12,
L21
    
    224     0403207
(3) 2,
L26
   
     0403207
(3) 1,
L26
   
    231 0210101
(3) 5,
L21
        
    233     0403103
(3) 7,
L21
    
     0020002
(3) 1,
L26
    
    234     0032001
(3) 3,
L21
 0032001
(3) 1,
L21
 
    235 0010001
(3) 7,
L21
   0041001
(3) 13,
L21
   
 0010001
(3) 3,
L26
        
    236 0041001
(3) 16,
L21
  0041001
(3) 15,
L21
    
    243 0020001
(3) 6,
L21
  0401316
(3) 3,
L21
    
    244 0216408
(3) 1,
L21
 0032004
(3) 5,
L21
 0032004
(3) 8,
L21
 
        0032004
(3) 9,
L26
 
    246 0032004
(3) 6,
L21
  0032004
(3) 2,
L21
    
 0032004
(3) 4,
L21
        
    LAB 2 0802111
(3) 1,
L21
        
    MAT 6 (225)      0407346
(3) 3,
L21
 
ศุกร์    222 0021001
(3) 1,
L21
  0804204
(3) 2,
L21
    
    223 0010001
(3) 10,
L21
   0020001
(3) 3,
L21
   
      0020001
(3) 4,
L21
   
    224 0032005
(3) 1,
L21
  0032005
(3) 3,
L21
    
    231 0033003
(3) 1,
L26
   0020001
(3) 5,
L21
   
    233 0010005
(3) 1,
L21
  0010005
(3) 2,
L21
    
    234 0031001
(3) 3,
L21
  0031005
(3) 1,
L21
    
    235 0041001
(3) 6,
L21
  0032002
(3) 6,
L26
    
    236 0041001
(3) 3,
L21
  0041001
(3) 2,
L21
    
 0041001
(3) 1,
L21
        
    243 0032003
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 3,
L21
    
    244 0032004
(3) 1,
L26
  0032004
(3) 6,
L26
    
    245 0032003
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 3,
L21
    
    246 0032004
(3) 3,
L21
        
    MAT 6 (225) 0407314
(1) 1,
L21
  0407314
(1) 2,
L21
  0407331
(3) 1,
L21
อาทิตย์    MAT 6 (225) 0407415
(5) 2,
L21
 0407415
(5) 1,
L21
 0407415
(5) 3,
L21
  0407331
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:16:32