ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    222 0031001
(3) 11,
L21
  0031001
(3) 5,
L21
    
    223 0032005
(3) 1,
L21
  0032005
(3) 2,
L21
    
    224 0032003
(3) 7,
L21
  0032003
(3) 5,
L21
    
    231      0041001
(3) 1,
L21
  
    233     0041001
(3) 4,
L21
   
    234 0041001
(3) 3,
L21
  0011001
(3) 4,
L21
   
    235 0032003
(3) 8,
L26
  0032003
(3) 14,
L26
 0022001
(3) 3,
L21
 0032003
(3) 15,
L26
  0032003
(3) 1,
L21
 0022001
(3) 4,
L26
     0032003
(3) 12,
L21
    
    236 0010001
(3) 8,
L21
   0010001
(3) 9,
L21
   
    243 0041001
(3) 2,
L21
  0031001
(3) 10,
L21
   
    246 0010001
(3) 1,
L21
        
 0010001
(3) 7,
L21
        
อังคาร    222 0031001
(3) 8,
L26
  0031001
(3) 13,
L21
    
    223     0031001
(3) 2,
L21
    
    231 0032004
(3) 6,
L21
  0403421
(3) 2,
L26
    
    233     0032004
(3) 2,
L21
    
    234 0042001
(3) 1,
L21
  0042001
(3) 2,
L21
    
 0042001
(3) 1,
L21
        
    235 0011001
(3) 2,
L21
  0011001
(3) 1,
L21
    
    243 0041001
(3) 5,
L21
       
    244      0010001
(3) 5,
L21
   
    245     0011001
(3) 3,
L21
    
    LAB 2 0802372
(3) 1,
L21
  0022003
(3) 3,
L21
  
พุธ    222 0031001
(3) 9,
L26
        
    223 0041001
(3) 9,
L21
        
    224     0032002
(3) 2,
L21
    
    234 0010001
(3) 6,
L21
        
    235 0032006
(3) 1,
L21
  0032006
(3) 2,
L21
    
    236 0032001
(3) 3,
L21
  0032001
(3) 4,
L21
    
    243      0041001
(3) 8,
L21
   
      0041001
(3) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    222 0031001
(3) 12,
L21
  0031001
(3) 7,
L21
    
    234     0010001
(3) 10,
L21
    
    235 0032001
(3) 1,
L21
  0032001
(3) 2,
L21
    
    236 0802212
(3) 1,
L21
   0032004
(3) 5,
L21
   
 0802232
(3) 1,
L21
   0032004
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    245 0031001
(3) 3,
L21
  0031001
(3) 6,
L21
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:13:02