ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
อังคาร    222 0401104
(3) 3,
L21
  0041001
(3) 7,
L21
   
    223 0409303
(3) 2,
L21
  0409303
(3) 1,
L21
   
    224 0010001
(3) 2,
L21
  0010001
(3) 3,
L21
 0041001
(3) 3,
L21
        0041001
(3) 4,
L21
    231 0401102
(3) 2,
L21
   0401314
(3) 2,
L21
 
    233 0032001
(3) 2,
L21
       
    234 0215201
(3) 1,
L21
   0032004
(3) 1,
L21
  
 0409209
(3) 1,
L21
       
    235 0409101
(3) 1,
L21
  0032004
(3) 9,
L21
   
    236 0408215
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 14,
L21
   
    243 0401207
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 5,
L21
   
 0499104
(3) 1,
L21
  0032003
(3) 7,
L21
   
    244 0032004
(3) 5,
L21
       
 0032004
(3) 7,
L21
       
 0032004
(3) 8,
L21
       
    245 0409105
(3) 3,
L21
  0210101
(3) 4,
L21
   
     0210101
(3) 2,
L26
   
    246 0032004
(3) 4,
L21
  0409105
(3) 2,
L21
   
    LAB 2 0011001
(3) 3,
L21
  0011001
(3) 1,
L21
   
 0011001
(3) 4,
L21
       
    MAT 6 (225)      0407316
(1) 1,
L21
 0407415
(5) 2,
L21
 
 
พุธ
 
 
-
 
          
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
 
ศุกร์
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 16:01:36