ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    141 0210414
(3) 2,
L21
  0210414
(3) 2,
L21
    142     0403101
(3) 4,
L21
  
อังคาร    141 0401314
(3) 3,
L21
 0401105
(3) 1,
L26
   
     0401105
(3) 1,
L21
   
     0401202
(3) 1,
L21
   
    142 0402305
(3) 1,
L21
  0408202
(3) 1,
L21
  
     0408202
(3) 1,
L21
  
    143 0409308
(3) 1,
L21
  0409308
(3) 2,
L21
   
    LAB 3 0805307
(3) 1,
L21
      
พุธ    141 0409302
(3) 1,
L21
  0409302
(3) 2,
L21
   
    142 0010005
(3) 1,
L21
  0211303
(3) 1,
L21
 0010005
(3) 2,
L21
    143 0401206
(3) 2,
L21
  0401208
(3) 2,
L21
   
    LAB 1 0802342
(3) 2,
L21
  0802342
(3) 1,
L21
 
    LAB 3 0805307
(3) 3,
L21
  0805307
(3) 2,
L21
 
พฤหัสบดี    141 0402440
(3) 1,
L21
 0403102
(3) 1,
L26
    
    142 0409203
(3) 1,
L21
  0409210
(3) 1,
L21
 0031005
(3) 2,
L21
    143 0403312
(3) 1,
L21
   0218404
(3) 1,
L21
  
ศุกร์    141 0032002
(3) 12,
L21
  0032002
(3) 13,
L21
 0031005
(3) 2,
L21
    142 0032005
(3) 2,
L21
  0032002
(3) 1,
L21
 0032002
(3) 2,
L21
    143 0012008
(3) 1,
L21
 0031001
(3) 19,
L26
   
     0031001
(3) 11,
L26
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:28:42