ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    SC208   0031001
(3) 4,
L21
  0031001
(3) 1,
L21
 0031001
(3) 2,
L21
  
    SC301       0602240
(3) 2,
L21
  
       0602240
(3) 2,
L21
  
    SC303       0602280
(3) 1,
L21
  
    SC304       0602100
(3) 1,
L21
  
    SC305       0602261
(1) 1,
L21
  
    SC308       0602120
(3) 1,
L21
  
    SC905  0661505
(1) 1,
L81
  0661521
(3) 1,
L81
   
อังคาร    SC208 0612215
(3) 1,
L21
 0031001
(3) 3,
L21
  0031001
(3) 6,
L21
    
   0612215
(3) 1,
L21
       
    SC301       0602240
(3) 1,
L21
  
       0602240
(3) 1,
L21
  
    SC303       0602104
(1) 3,
L21
  
    SC304       0602100
(3) 2,
L21
  
พุธ    SC206  0691201
(3) 1,
L21
   0691202
(3) 1,
L21
  
    SC208   0031001
(3) 7,
L21
  0692101
(3) 1,
L21
 0692101
(3) 1,
L21
  
   0031001
(3) 5,
L21
       
    SC303       0602104
(1) 2,
L21
  
    SC305       0602102
(1) 1,
L21
  
       0602102
(1) 1,
L21
  
    SC501  0603101
(1) 1,
L21
   0603102
(3) 1,
L21
  
       0603102
(3) 1,
L21
  
       0603102
(3) 1,
L21
  
    SC503       0603102
(3) 5,
L21
  
    SC507       0626304
(3) 1,
L21
  
       0626304
(3) 1,
L21
  
    SC603       0603232
(3) 1,
L21
  
    SC703      0604102
(1) 3,
L21
   
    SC704  0604102
(1) 1,
L21
  0604102
(1) 2,
L21
   
    SC905  0661601
(12) 1,
L81
  0661505
(2) 1,
L81
   
พฤหัสบดี    SC206 0690101
(3) 1,
L21
 0690101
(3) 1,
L21
       
    SC208 0693201
(3) 1,
L21
 0693201
(3) 1,
L21
  0694201
(3) 1,
L21
 0694201
(3) 1,
L21
  
    SC301       0602242
(1) 1,
L21
  
    SC308       0602120
(3) 1,
L21
  
       0602120
(3) 2,
L21
  
    SC501       0603102
(3) 2,
L21
  
       0603102
(3) 2,
L21
  
    SC503       0603102
(3) 4,
L21
  
       0603102
(3) 3,
L21
  
    SC601       0634201
(3) 1,
L21
  
    SC603       0603232
(3) 3,
L21
  
    SC804       0604106
(1) 1,
L21
  
ศุกร์    SC208 0613102
(3) 1,
L21
 0613102
(3) 1,
L21
  0614306
(3) 1,
L21
 0614306
(3) 1,
L21
 
    SC305       0602102
(1) 2,
L21
  
    SC405       0603240
(3) 1,
L21
  
    SC503       0603102
(3) 3,
L21
  
    SC601       0603231
(1) 1,
L21
  
    SC603       0603232
(3) 2,
L21
  
เสาร์    SC208 0613408
(6) 3,
L21
 
    SC904  0660403
(3) 1,
L81
  0662501
(3) 1,
L81
   
    SC905  0662504
(3) 1,
L81
  0661504
(3) 1,
L81
 0662501
(3) 1,
L21
อาทิตย์    SC208 0613408
(6) 3,
L21
 
    SC904      0660402
(3) 1,
L81
   
    SC905  0661503
(3) 1,
L81
  0661502
(3) 1,
L81
 0660401
(3) 1,
L81

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 22:32:22