ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  13/5/2562 - 19/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    HS 503  0218404
(3) 1,
L21
  0218404
(3) 1,
L21
  
    HS 601  0841205
(3) 1,
L21
  0841205
(3) 1,
L21
  
    HS 604  0032001
(3) 1,
L21
  0032001
(3) 1,
L21
  
    HS 605  0802323
(3) 1,
L21
  0802323
(3) 1,
L21
  
    HS 606 0404413
(3) 1,
L21
 0404413
(3) 1,
L21
อังคาร    HS 502  0504242
(3) 1,
L21
  0504242
(3) 1,
L21
  
    HS 503  0804204
(3) 1,
L21
  0804204
(3) 1,
L21
  
    HS 601  0401322
(3) 1,
L21
  0401322
(3) 1,
L21
  
    HS 604 0822452
(3) 1,
L21
     
    HS 605  0210101
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 1,
L21
  
    HS 606  0032003
(3) 1,
L21
  0032003
(3) 1,
L21
  
พุธ    HS 503  0404309
(3) 1,
L21
  0404309
(3) 1,
L21
  
    HS 601  0504332
(3) 1,
L21
  0504332
(3) 1,
L21
  
  0401310
(3) 1,
L21
  0401310
(3) 1,
L21
  
    HS 604 0822452
(3) 1,
L21
     
พฤหัสบดี    HS 601  0401101
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 1,
L21
  
    HS 604  0822313
(3) 1,
L21
  0822313
(3) 1,
L21
  
ศุกร์    HS 503 0401431
(3) 1,
L21
  0401431
(3) 1,
L21
 
    HS 604  0822344
(3) 1,
L21
  0822344
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:55:20