ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    HS 402  0507102
(3) 1,
L21
  0507102
(3) 2,
L21
      
    HS 501 0230206
(3) 2,
L21
  0401209
(3) 2,
L21
     
  0404205
(3) 2,
L21
          
    HS 502 0216304
(3) 1,
L21
          
    HS 503 0401209
(3) 1,
L21
      0504413
(3) 1,
L21
    
  0401346
(3) 1,
L21
          
    HS 602  0506312
(3) 1,
L21
  0804203
(3) 1,
L21
      
  0401312
(3) 1,
L21
  0509203
(3) 1,
L21
      
    HS 605  0505208
(3) 1,
L21
          
  0220202
(3) 1,
L21
          
    HS 606      0504412
(1) 1,
L21
        
    HS 801 0401427
(3) 1,
L21
  0401428
(3) 1,
L21
     
      0401427
(3) 2,
L21
     
    HS 901   0401325
(1) 1,
L21
  0401325
(1) 2,
L21
       
อังคาร    HS 402 0802443
(3) 1,
L21
 0802494
(3) 2,
L21
     
 0822345
(3) 1,
L21
 0822452
(3) 1,
L21
     
    HS 405      0210302
(3) 1,
L21
      
    HS 501  0401431
(3) 1,
L21
   0504480
(3) 1,
L21
      
    HS 502  0210209
(3) 1,
L21
     0504482
(3) 1,
L21
    
    HS 503 0504101
(3) 1,
L21
  0504377
(3) 1,
L21
 0504311
(1) 1,
L21
    
  0504101
(3) 1,
L21
          
    HS 604  0504374
(3) 1,
L21
          
    HS 605  0505202
(3) 1,
L21
  0401207
(3) 1,
L21
      
      0506207
(3) 1,
L21
      
    HS 606      0401431
(3) 2,
L21
     
      0506431
(3) 2,
L21
     
    HS 704  0404203
(3) 1,
L21
          
    HS 801 0401209
(3) 3,
L21
  0401209
(3) 4,
L21
     
    HS 901  0401106
(3) 2,
L21
  0401106
(3) 1,
L21
      
  0220103
(3) 1,
L21
          
พุธ    HS 402 0802481
(3) 2,
L21
  0802481
(3) 1,
L21
     
    HS 405      0505203
(3) 1,
L21
     
    HS 501  0401315
(3) 2,
L21
  0401315
(3) 3,
L21
      
      0506315
(3) 1,
L21
      
    HS 502  0404308
(3) 1,
L21
     0504482
(3) 1,
L21
     
    HS 503  0802392
(3) 2,
L21
  0210306
(3) 1,
L21
  0504413
(3) 1,
L21
    
      0212301
(3) 1,
L21
      
    HS 504 0230207
(3) 1,
L21
          
  0404314
(3) 1,
L21
          
    HS 601  0802392
(3) 1,
L21
  0509107
(3) 1,
L21
      
      0402101
(3) 1,
L21
      
    HS 602  0401312
(3) 2,
L21
  0401312
(3) 3,
L21
      
    HS 603  0218404
(3) 1,
L21
          
    HS 604  0509103
(3) 1,
L21
          
  0401101
(3) 1,
L21
          
  0504123
(3) 1,
L21
          
    HS 605  0505209
(3) 1,
L21
  0401207
(3) 2,
L21
      
    HS 606  0401431
(3) 1,
L21
           
    HS 701  0401310
(3) 1,
L21
          
  0220310
(3) 2,
L21
          
  0401203
(3) 4,
L21
          
    HS 702  0504376
(3) 1,
L21
          
    HS 703  0504484
(3) 1,
L21
          
  0504483
(3) 1,
L21
          
    HS 704  0506319
(3) 1,
L21
          
    HS 801  0404218
(3) 1,
L21
          
    HS 802  0506108
(3) 1,
L21
          
  0403103
(3) 2,
L21
          
    HS 803 0210105
(3) 1,
L21
          
    HS 901 0230103
(3) 2,
L21
          
พฤหัสบดี    HS 402  0507251
(3) 2,
L21
  0507251
(3) 1,
L21
      
  0802261
(3) 1,
L21
          
    HS 405      0210309
(3) 1,
L21
     
    HS 501  0509206
(3) 1,
L21
  0506431
(3) 1,
L21
     
  0505102
(3) 1,
L21
          
    HS 502 0230215
(3) 1,
L21
  0822342
(3) 1,
L21
     
    HS 503 0230207
(3) 2,
L21
      0504413
(3) 1,
L21
    
    HS 504  0404203
(3) 2,
L21
          
    HS 601      0401206
(3) 1,
L21
      
    HS 602      0804309
(3) 1,
L21
      
    HS 605  0505421
(3) 1,
L21
  0210205
(3) 1,
L21
      
  0210405
(3) 1,
L21
          
  0217405
(3) 1,
L21
          
    HS 606 0802494
(3) 1,
L21
 0504375
(3) 1,
L21
      
    HS 702  0504478
(3) 1,
L21
          
    HS 704  0401429
(3) 1,
L21
          
    HS 901 0230103
(3) 1,
L21
          
ศุกร์    HS 402 0802372
(3) 1,
L21
  0822362
(3) 1,
L21
    
      0802372
(3) 2,
L21
     
    HS 501 0230206
(3) 1,
L21
 0404413
(3) 1,
L21
  0404413
(3) 1,
L21
    
  0404205
(3) 1,
L21
          
    HS 502  0210310
(1) 1,
L21
          
  0210312
(1) 1,
L21
          
    HS 503      0401311
(3) 1,
L21
 0504413
(3) 1,
L21
    
    HS 504  0404201
(3) 3,
L21
          
    HS 602  0401312
(3) 4,
L21
          
    HS 605 0218303
(3) 1,
L21
          
    HS 801 0401427
(3) 3,
L21
          
เสาร์    HS 401         0401313
(3) 3,
L21
   
    HS 501 0401322
(3) 2,
L21
  0401427
(3) 4,
L21
      
    HS 503 0401431
(3) 4,
L21
        0210101
(3) 3,
L21
อาทิตย์    HS 402            0032002
(3) 2,
L21
    HS 501 0401209
(3) 5,
L21
 0401314
(3) 1,
L21
 0401315
(3) 5,
L21
   
    HS 503            0401434
(3) 1,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:06:36