ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    HS 402  0507111
(3) 2,
L21
          
    HS 501  0401103
(3) 1,
L21
  0401318
(3) 1,
L21
      
  0506103
(3) 2,
L21
  0506318
(3) 1,
L21
      
    HS 502      0210204
(3) 1,
L21
 0210204
(3) 1,
L21
     
    HS 503      0505206
(3) 1,
L21
      
    HS 601  0506101
(3) 1,
L21
  0230101
(3) 2,
L21
      
    HS 605  0404306
(3) 1,
L21
  0230308
(3) 2,
L21
      
  0230308
(3) 1,
L21
          
    HS 606 0230228
(3) 2,
L21
 0230228
(3) 2,
L21
  0230228
(3) 1,
L21
 0230228
(3) 1,
L21
     
    HS 701  0401434
(3) 1,
L21
          
    HS 801  0506313
(3) 1,
L21
          
  0401313
(3) 1,
L21
          
  0401357
(3) 1,
L21
          
    HS 802  0210102
(3) 1,
L21
          
  0505101
(3) 1,
L21
          
อังคาร    HS 402  0507103
(3) 1,
L21
  0507103
(3) 2,
L21
      
    HS 501  0506109
(3) 1,
L21
  0401318
(3) 3,
L21
      
    HS 502      0210208
(3) 1,
L21
      
      0216306
(3) 1,
L21
 0216306
(3) 1,
L21
     
    HS 503  0505201
(3) 1,
L21
  0506109
(3) 2,
L21
      
      0401346
(3) 1,
L21
      
      0506209
(3) 1,
L21
 0506209
(3) 1,
L21
     
      0401209
(3) 1,
L21
 0401209
(3) 1,
L21
     
    HS 504  0401310
(3) 1,
L21
          
  0401203
(3) 2,
L21
          
    HS 601  0802313
(3) 1,
L21
  0230320
(3) 1,
L21
 0230320
(3) 1,
L21
     
    HS 602  0504243
(3) 1,
L21
          
    HS 603  0504372
(3) 1,
L21
          
    HS 605  0401101
(3) 1,
L21
  0220104
(3) 2,
L21
      
  0220104
(3) 1,
L21
          
    HS 606  0509102
(3) 1,
L21
  0504141
(3) 1,
L21
      
      0509108
(3) 1,
L21
      
    HS 701 0230309
(3) 1,
L21
 0230309
(3) 1,
L21
  0506434
(3) 1,
L21
      
      0401434
(3) 2,
L21
      
    HS 702  0401434
(3) 3,
L21
          
    HS 801  0401202
(3) 3,
L21
          
  0220106
(3) 2,
L21
          
    HS 802      0041001
(3) 3,
L21
 0041001
(3) 3,
L21
     
    HS 803      0404309
(3) 1,
L21
      
    HS 804  0401426
(3) 1,
L21
  0505321
(3) 1,
L21
      
      0217412
(3) 1,
L21
      
    HS 805  0506106
(3) 1,
L21
          
  0402101
(3) 1,
L21
          
    HS 806  0401318
(3) 2,
L21
          
    HS 901 0230320
(3) 2,
L21
 0230320
(3) 2,
L21
          
พุธ    HS 402  0507101
(3) 2,
L21
  0507101
(3) 1,
L21
      
    HS 501  0405103
(3) 1,
L21
  0220102
(3) 1,
L21
      
    HS 502  0210304
(3) 1,
L21
  0216201
(3) 1,
L21
 0505104
(3) 1,
L21
     
      0210203
(3) 1,
L21
 0216201
(3) 1,
L21
     
      0505104
(3) 1,
L21
 0210203
(3) 1,
L21
     
    HS 503      0504227
(3) 1,
L21
      
    HS 504 0506107
(3) 2,
L21
 0506107
(3) 1,
L21
          
 0506107
(3) 1,
L21
 0506107
(3) 2,
L21
          
    HS 601  0220102
(3) 2,
L21
  0240103
(3) 1,
L21
 0240103
(3) 1,
L21
     
    HS 602 0230309
(3) 2,
L21
 0230309
(3) 2,
L21
          
    HS 603  0504332
(3) 1,
L21
          
    HS 605  0401102
(3) 2,
L21
  0506102
(3) 2,
L21
      
  0506102
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 2,
L21
      
    HS 606  0804309
(3) 1,
L21
  0804309
(3) 2,
L21
      
    HS 701 0401314
(3) 1,
L21
 0401314
(3) 1,
L21
  0126201
(3) 1,
L21
      
    HS 801  0401202
(3) 4,
L21
  0504228
(3) 1,
L21
      
  0220106
(3) 1,
L21
          
    HS 802 0240103
(3) 2,
L21
 0240103
(3) 2,
L21
          
    HS 803  0401429
(3) 1,
L21
          
    HS 804  0404316
(3) 1,
L21
          
    HS 806      0210307
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    HS 402  0509203
(3) 2,
L21
  0509203
(3) 1,
L21
      
      0804203
(3) 1,
L21
      
    HS 501  0230101
(3) 1,
L21
  0401207
(3) 3,
L21
      
      0220105
(3) 1,
L21
      
    HS 502  0210410
(3) 1,
L21
          
    HS 503  0403286
(3) 4,
L21
  0506431
(3) 1,
L21
       
  0504330
(3) 1,
L21
  0506109
(3) 3,
L21
      
      0405103
(3) 3,
L21
      
        0506431
(3) 1,
L21
     
    HS 601  0802313
(3) 2,
L21
          
    HS 602  0401434
(3) 4,
L21
          
  0506434
(3) 2,
L21
          
    HS 605 0230204
(3) 1,
L21
            
  0404308
(3) 1,
L21
          
   0230204
(3) 1,
L21
          
    HS 606  0220105
(3) 2,
L21
          
  0401207
(3) 4,
L21
          
    HS 701 0401427
(3) 1,
L21
 0401427
(3) 1,
L21
          
 0401428
(3) 2,
L21
 0401428
(3) 2,
L21
          
    HS 802 0216304
(3) 1,
L21
 0216304
(3) 1,
L21
          
    HS 803   0401314
(3) 4,
L21
          
    HS 804  0505225
(3) 1,
L21
          
    HS 805  0401105
(3) 2,
L21
          
  0506105
(3) 1,
L21
          
    HS 806  0401310
(3) 3,
L21
          
ศุกร์    HS 402 0802342
(3) 1,
L21
 0802342
(3) 1,
L21
  0507111
(3) 1,
L21
      
    HS 501  0506103
(3) 1,
L21
          
    HS 503  0404201
(3) 1,
L21
  0401103
(3) 2,
L21
      
    HS 601 0230204
(3) 2,
L21
 0230204
(3) 2,
L21
          
    HS 603  0504481
(3) 1,
L21
          
    HS 606  0401325
(1) 1,
L21
           
    HS 701 0022001
(3) 2,
L21
 0022001
(3) 2,
L21
          
เสาร์    HS 401            0401426
(3) 2,
L21
    HS 501 0401209
(3) 2,
L21
 0401209
(3) 2,
L21
  0401315
(3) 1,
L21
 0401310
(3) 5,
L21
   
    HS 502  0042001
(3) 8,
L21
          
    HS 503 0401431
(3) 1,
L21
 0401431
(3) 1,
L21
  0401102
(3) 1,
L21
    0404201
(3) 2,
L21
    HS 504  0020001
(3) 4,
L21
          
อาทิตย์    HS 401         0401103
(3) 3,
L21
   
    HS 402         0032004
(3) 6,
L21
   
    HS 501 0401428
(3) 1,
L21
        0401105
(3) 1,
L21
 0401427
(3) 2,
L21
 0401427
(3) 2,
L21
          
    HS 503  0402101
(3) 2,
L21
  0403286
(3) 3,
L21
    0401325
(1) 2,
L21
      0403103
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 1:08:35