ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    HS 402  0507101
(3) 2,
L21
  0507101
(3) 1,
L21
  
    HS 501  0401318
(3) 1,
L21
      
  0506318
(3) 2,
L21
      
    HS 502      0404205
(3) 2,
L21
  
    HS 503  0507332
(3) 2,
L21
  0404203
(3) 1,
L21
  
    HS 601 0230207
(3) 1,
L21
      
  0404314
(3) 1,
L21
      
    HS 801  0505101
(3) 1,
L21
      
    HS 802  0504450
(3) 1,
L21
      
อังคาร    HS 402 0802494
(3) 1,
L21
 0802494
(3) 1,
L21
 0802494
(3) 2,
L21
 0802494
(3) 2,
L21
    HS 501  0506101
(3) 1,
L21
  0405103
(3) 1,
L21
  
    HS 502  0506108
(3) 1,
L21
      
  0250103
(3) 1,
L21
      
  0403286
(3) 1,
L21
      
  0403103
(3) 1,
L21
      
    HS 503 0509301
(3) 1,
L21
 0509301
(3) 1,
L21
      
    HS 601  0240103
(3) 2,
L21
  0504101
(3) 1,
L21
 0504101
(3) 1,
L21
 
    HS 602  0504141
(3) 1,
L21
  0505103
(3) 1,
L21
 0505103
(3) 1,
L21
 
  0509108
(3) 1,
L21
      
    HS 605  0509204
(3) 1,
L21
      
  0504225
(3) 1,
L21
      
    HS 606      0505267
(3) 1,
L21
  
    HS 701  0401434
(3) 1,
L21
      
  0506434
(3) 1,
L21
      
    HS 801  0504123
(3) 1,
L21
      
พุธ    HS 402  0507103
(3) 2,
L21
  0507103
(3) 1,
L21
  
      0802101
(3) 1,
L21
  
    HS 501  0230101
(3) 2,
L21
  0230101
(3) 1,
L21
  
    HS 502  0504486
(3) 1,
L21
      
  0504486
(3) 1,
L21
      
    HS 503  0505403
(3) 1,
L21
  0507332
(3) 1,
L21
  
    HS 601 0802481
(3) 1,
L21
 0802481
(3) 1,
L21
  0802481
(3) 2,
L21
 0802481
(3) 2,
L21
 
    HS 602      0504243
(3) 2,
L21
  
    HS 603 0230309
(3) 1,
L21
 0230309
(3) 1,
L21
      
    HS 604  0401310
(3) 2,
L21
      
  0401203
(3) 1,
L21
      
  0220310
(3) 1,
L21
      
  0506310
(3) 1,
L21
      
    HS 605 0401427
(3) 1,
L21
 0401427
(3) 1,
L21
  0506109
(3) 2,
L21
  
    HS 606  0506109
(3) 1,
L21
      
    HS 701 0230228
(3) 1,
L21
 0230228
(3) 1,
L21
      
    HS 702  0505225
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    HS 402  0509311
(3) 2,
L21
  0804325
(3) 1,
L21
  
      0509311
(3) 1,
L21
  
    HS 501  0504372
(3) 1,
L21
  0509203
(3) 1,
L21
 0509203
(3) 1,
L21
 
    HS 503  0505303
(3) 1,
L21
  0404205
(3) 1,
L21
  
    HS 504  0404201
(3) 1,
L21
      
    HS 601  0802392
(3) 1,
L21
      
  0507361
(3) 1,
L21
      
    HS 603 0230204
(3) 1,
L21
 0230204
(3) 1,
L21
      
    HS 605 0506209
(3) 1,
L21
 0506209
(3) 1,
L21
      
    HS 606  0506109
(3) 3,
L21
      
    HS 701  0220101
(3) 2,
L21
      
    HS 702  0230218
(3) 2,
L21
      
  0404320
(3) 1,
L21
      
    HS 704 0230228
(3) 2,
L21
 0230228
(3) 2,
L21
      
    HS 801 0404413
(3) 1,
L21
     
    HS 806  0020002
(3) 3,
L21
      
ศุกร์    HS 402  0509101
(3) 1,
L21
  0509101
(3) 2,
L21
  
    HS 501  0506103
(3) 1,
L21
  0802395
(1) 1,
L21
   
    HS 502  0505105
(3) 1,
L21
      
    HS 503 0505302
(3) 1,
L21
  0401429
(3) 1,
L21
  
      0506429
(3) 1,
L21
  
    HS 601 0230309
(3) 2,
L21
 0230309
(3) 2,
L21
      
    HS 605      0505344
(3) 1,
L21
  
เสาร์    HS 501  0506322
(3) 2,
L21
  0041009
(3) 2,
L21
  
อาทิตย์    HS 501  0506318
(3) 1,
L21
  0506103
(3) 3,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:48:49