ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    HS 403  0401104
(3) 3,
L21
  0802313
(3) 1,
L21
      
  0802313
(3) 2,
L21
          
    HS 501  0504225
(3) 1,
L21
  0504330
(3) 1,
L21
      
    HS 502 0404310
(1) 2,
L21
 0210311
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 1,
L21
      
    HS 503  0404308
(3) 2,
L21
     0404310
(1) 3,
L21
     
    HS 504  0404205
(3) 3,
L21
          
    HS 601      0404308
(3) 3,
L21
      
    HS 603      0216304
(3) 1,
L21
 0216304
(3) 1,
L21
     
    HS 605  0401101
(3) 1,
L21
  0220106
(3) 2,
L21
      
    HS 606      0402101
(3) 2,
L21
      
    HS 701  0401103
(3) 1,
L21
  0401316
(3) 2,
L21
      
      0401322
(3) 2,
L21
      
    HS 702  0220202
(3) 1,
L21
          
    HS 901  0401316
(3) 1,
L21
          
อังคาร    HS 403  0401357
(3) 1,
L21
  0401318
(3) 5,
L21
      
  0401313
(3) 1,
L21
          
    HS 501  0802221
(3) 1,
L21
  0210105
(3) 1,
L21
 0210105
(3) 1,
L21
     
    HS 502  0230101
(3) 1,
L21
  0401426
(3) 1,
L21
 0404310
(1) 1,
L21
     
    HS 503      0210307
(3) 1,
L21
 0210307
(3) 1,
L21
     
    HS 504  0220101
(3) 1,
L21
          
    HS 601  0509108
(3) 1,
L21
  0504171
(3) 1,
L21
      
    HS 603   0504302
(3) 1,
L21
         
    HS 604 0822342
(3) 1,
L21
 0822342
(3) 1,
L21
          
    HS 605 0230204
(3) 1,
L21
 0230204
(3) 1,
L21
  0216302
(3) 1,
L21
       
      0401202
(3) 3,
L21
      
      0220106
(3) 1,
L21
      
        0216302
(3) 1,
L21
     
    HS 606  0401105
(3) 1,
L21
  0401310
(3) 3,
L21
      
      0401203
(3) 3,
L21
      
    HS 701  0404314
(3) 2,
L21
  0504227
(3) 1,
L21
      
    HS 702  0509101
(3) 1,
L21
          
    HS 703      0404308
(3) 1,
L21
      
    HS 801  0401346
(3) 1,
L21
  0401376
(3) 1,
L21
      
    HS 803  0405103
(3) 1,
L21
          
    HS 804  0401310
(3) 2,
L21
          
    HS 901  0401318
(3) 1,
L21
          
พุธ    HS 403  0401105
(3) 2,
L21
  0405103
(3) 3,
L21
      
    HS 501  0401203
(3) 1,
L21
  0504171
(3) 2,
L21
      
  0504332
(3) 1,
L21
          
    HS 502  0220101
(3) 2,
L21
  0401101
(3) 1,
L21
      
    HS 503  0404205
(3) 2,
L21
          
    HS 504  0405103
(3) 2,
L21
  0504479
(3) 1,
L21
      
    HS 601  0212302
(3) 1,
L21
  0210101
(3) 2,
L21
      
    HS 602  0505101
(3) 1,
L21
  0210308
(3) 1,
L21
 0210308
(3) 1,
L21
     
    HS 603  0210403
(3) 1,
L21
  0219301
(3) 1,
L21
      
    HS 605  0220104
(3) 1,
L21
  0240103
(3) 1,
L21
      
    HS 606  0240103
(3) 2,
L21
  0220104
(3) 2,
L21
      
    HS 701  0401104
(3) 1,
L21
  0401102
(3) 1,
L21
      
    HS 702  0802232
(3) 1,
L21
  0802232
(3) 2,
L21
      
      0822212
(3) 1,
L21
      
    HS 703  0402101
(3) 4,
L21
          
    HS 704 0401325
(1) 1,
L21
    0401429
(3) 1,
L21
      
    HS 803  0404201
(3) 1,
L21
          
    HS 805      0841208
(3) 1,
L21
      
    HS 901  0804309
(3) 1,
L21
          
  0841207
(3) 1,
L21
          
พฤหัสบดี    HS 403  0401221
(3) 1,
L21
  0401209
(3) 1,
L21
 0401209
(3) 1,
L21
     
  0401101
(3) 2,
L21
          
  0509102
(3) 1,
L21
          
  0405103
(3) 4,
L21
          
    HS 501  0210201
(3) 1,
L21
  0504243
(3) 1,
L21
      
  0210205
(3) 1,
L21
          
    HS 502  0402101
(3) 1,
L21
          
  0402101
(3) 3,
L21
          
    HS 503  0217412
(3) 1,
L21
  0216303
(3) 1,
L21
 0216303
(3) 1,
L21
     
      0505103
(3) 1,
L21
 0505103
(3) 1,
L21
     
    HS 504  0230101
(3) 2,
L21
          
  0404102
(3) 1,
L21
          
    HS 601      0509108
(3) 2,
L21
      
    HS 602 0230228
(3) 1,
L21
 0230228
(3) 1,
L21
          
    HS 603  0504481
(3) 1,
L21
          
    HS 604 0230204
(3) 2,
L21
 0230204
(3) 2,
L21
  0401322
(3) 1,
L21
      
    HS 605  0404314
(3) 3,
L21
  0504372
(3) 1,
L21
      
  0401104
(3) 2,
L21
          
  0504121
(3) 1,
L21
          
    HS 606  0404309
(3) 2,
L21
  0401331
(3) 1,
L21
      
      0401318
(3) 3,
L21
      
    HS 701  0401105
(3) 3,
L21
  0405103
(3) 5,
L21
      
    HS 702  0804309
(3) 2,
L21
  0507111
(3) 2,
L21
      
    HS 703  0401104
(3) 2,
L21
  0404314
(3) 1,
L21
      
    HS 803  0401318
(3) 2,
L21
          
ศุกร์    HS 403  0401341
(3) 1,
L21
  0401314
(3) 4,
L21
       
  0401104
(3) 5,
L21
          
    HS 501  0404205
(3) 1,
L21
  0401103
(3) 3,
L21
      
    HS 502  0401102
(3) 2,
L21
          
    HS 504  0404309
(3) 3,
L21
          
    HS 601  0802221
(3) 2,
L21
          
    HS 603  0218302
(3) 1,
L21
          
    HS 604      0404413
(3) 1,
L21
 0404413
(3) 1,
L21
    
    HS 605 0230228
(3) 2,
L21
 0230228
(3) 2,
L21
          
    HS 606 0401427
(3) 1,
L21
 0401427
(3) 1,
L21
          
    HS 701  0401103
(3) 2,
L21
          
    HS 702      0220101
(3) 3,
L21
      
    HS 805      0902310
(3) 1,
L21
     
    HS 901  0804203
(3) 1,
L21
  0804203
(3) 2,
L21
      
เสาร์    HS 401 0401427
(3) 2,
L21
 0401427
(3) 2,
L21
  0401103
(3) 4,
L21
      
    HS 403      0401426
(3) 2,
L21
 0401316
(3) 4,
L21
   
         0401316
(3) 3,
L21
   
    HS 501 0401209
(3) 2,
L21
 0401209
(3) 2,
L21
  0401315
(3) 1,
L21
 0401318
(3) 4,
L21
   
    HS 502 0401208
(3) 1,
L21
   0401206
(3) 1,
L21
      
    HS 503 0401105
(3) 4,
L21
      0401203
(3) 2,
L21
 0402101
(3) 1,
L21
         0401310
(3) 4,
L21
   
อาทิตย์    HS 402           0032004
(3) 5,
L21
 
    HS 403 0405103
(3) 6,
L21
 0401104
(3) 4,
L21
  0401434
(3) 3,
L21
    
    HS 501 0401322
(3) 1,
L21
 0403103
(3) 1,
L21
  0032006
(3) 4,
L21
 0404201
(3) 2,
L21
 
    HS 503    0401319
(3) 1,
L21
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 21:08:59