ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    1417 1027608
(2) 1,
L21
  1027608
(2) 2,
L21
    1422   1032312
(3) 1,
L21
     
    1424   1037434
(1) 1,
L21
   1013303
(3) 1,
L21
อังคาร    1417 1027608
(2) 3,
L21
  1027608
(2) 4,
L21
    1422   1013303
(3) 1,
L21
  1031205
(3) 1,
L21
 1037338
(1) 1,
L21
พุธ    1417 1027608
(2) 5,
L21
  1027608
(2) 6,
L21
    1424  1031205
(3) 1,
L21
  1032313
(3) 1,
L21
 
พฤหัสบดี    1422   1033304
(3) 1,
L21
     1036405
(2) 1,
L21
    1424      1033304
(3) 1,
L21
 
ศุกร์    1422  1037436
(3) 1,
L21
 1032319
(3) 1,
L21
     
    1424      1032319
(3) 1,
L21
 
เสาร์    1422 1037330
(3) 1,
L21
  1037431
(3) 2,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 2:05:11