ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    อก.1215   0625301
(3) 1,
L21
    
    อก.1222 0625301
(3) 1,
L21
 0623303
(2) 1,
L21
    0629307
(2) 1,
L21
อังคาร    อก.1212       0623301
(3) 1,
L21
       0623304
(3) 1,
L21
    อก.1222 0623301
(3) 1,
L21
 0626304
(3) 1,
L21
  0627301
(3) 1,
L21
   
 0623304
(3) 1,
L21
 0626304
(3) 1,
L21
     
พุธ    อก.1215   0622306
(3) 1,
L21
    
    อก.1222 0622306
(3) 1,
L21
    0627301
(3) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    อก.1222 0622307
(3) 1,
L21
    0626306
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    อก.1212    0627402
(3) 1,
L21
   0627402
(3) 1,
L21
    อก.1222 0626306
(3) 1,
L21
 0627401
(1) 1,
L21
   0627301
(3) 1,
L21
   
เสาร์    อก.1212  0627402
(3) 1,
L21
   0627402
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:33:51