ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    อก.1215 0627402
(3) 2,
L21
   0627301
(3) 1,
L21
    อก.1222 0626303
(2) 1,
L21
 0627301
(3) 2,
L21
     
   0627301
(3) 1,
L21
     
อังคาร    อก.1215       0627301
(3) 2,
L21
    อก.1222 0627402
(3) 2,
L21
 0622301
(3) 1,
L21
     
 0627402
(3) 1,
L21
       
  0627401
(1) 1,
L21
       
พุธ    อก.1212       0623302
(3) 1,
L21
    อก.1215 0627402
(3) 1,
L21
   0625302
(3) 1,
L21
    อก.1222 0625302
(3) 1,
L21
 0623302
(3) 2,
L21
     
 0625302
(3) 2,
L21
 0623302
(3) 1,
L21
     
พฤหัสบดี    อก.1211       0626202
(3) 1,
L21
    อก.1212       0623302
(3) 2,
L21
    อก.1215   0622303
(3) 1,
L21
  0625302
(3) 2,
L21
    อก.1222 0622303
(3) 1,
L21
    0620201
(3) 1,
L21
   
      0620201
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    อก.1222 0626301
(2) 1,
L21
 0620201
(3) 1,
L21
   0629301
(3) 1,
L21
 0626201
(2) 1,
L21
 0620201
(3) 1,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:45:27