ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    อก.1215  0627402
(3) 3,
L21
     
  0627402
(3) 10,
L21
     
  0627402
(3) 2,
L21
     
  0627402
(3) 1,
L21
     
  0627402
(3) 7,
L21
     
  0627402
(3) 5,
L21
     
  0627402
(3) 4,
L21
     
    อก.1222      0627402
(3) 10,
L21
 0600361
(3) 1,
L21
 
อังคาร    อก.1212        0623301
(3) 1,
L21
    อก.1216    0626304
(3) 1,
L21
    
    อก.1222  0626304
(3) 1,
L21
    0624201
(4) 2,
L21
   
  0622310
(3) 1,
L21
    0624201
(4) 1,
L21
   
พุธ    อก.1215    0622306
(3) 1,
L21
    
    อก.1222  0622306
(3) 1,
L21
       
พฤหัสบดี    อก.1211    0626302
(3) 2,
L21
    
    อก.1212        0623301
(3) 2,
L21
    อก.1215        0625301
(3) 1,
L21
    อก.1222 0626302
(3) 2,
L21
  0623303
(2) 1,
L21
     
 0626302
(3) 1,
L21
        
  0622201
(3) 2,
L21
       
  0622201
(3) 1,
L21
       
ศุกร์    อก.1211        0626302
(3) 1,
L21
    อก.1215        0625301
(3) 2,
L21
    อก.1222  0623301
(3) 1,
L21
 0627402
(3) 7,
L21
 0627401
(1) 1,
L21
 0625301
(3) 2,
L21
   
  0623301
(3) 2,
L21
 0627402
(3) 3,
L21
  0625301
(3) 1,
L21
   
    0627402
(3) 1,
L21
      
    0627402
(3) 5,
L21
      
    0627402
(3) 4,
L21
      
    0627402
(3) 2,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:48:53