ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารปฏิบัติการรวม
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    ชีวภาพ1115  0605332
(3) 1,
L21
 0605260
(3) 1,
L21
     
    ชีวภาพ1121       0603232
(3) 4,
L21
อังคาร    ชีวภาพ1111       0605443
(3) 1,
L21
    ชีวภาพ1115  0605333
(3) 1,
L21
 0605430
(3) 1,
L21
     
    ชีวภาพ1138       0603231
(1) 1,
L21
พุธ    ชีวภาพ1121       0605333
(3) 1,
L21
    ชีวภาพ1125       0605341
(3) 1,
L21
    ชีวภาพ1136       0603232
(3) 1,
L21
พฤหัสบดี    ชีวภาพ1115    0605332
(3) 1,
L21
     
    ชีวภาพ1121  0605324
(3) 1,
L21
      
    ชีวภาพ1123       0605324
(3) 1,
L21
    ชีวภาพ1125   0605311
(3) 1,
L21
   0605311
(3) 1,
L21
    ชีวภาพ1138       0603232
(3) 3,
L21
ศุกร์    ชีวภาพ1121  0605332
(3) 1,
L21
     
    ชีวภาพ1125  0605260
(3) 1,
L21
     
    ชีวภาพ1136       0603232
(3) 2,
L21
เสาร์    ชีวภาพ1125 0605404
(3) 1,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:06:59