ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารเกษตรศึกษา
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    กศ:811   0152307
(3) 1,
L21
      
    กศ:823   0151106
(3) 1,
L21
  0151106
(3) 1,
L21
  
    กศ:835 0153318
(3) 1,
L21
 0153320
(3) 1,
L21
  0153320
(3) 1,
L21
  
อังคาร    กศ:811 0154234
(3) 1,
L21
 0154233
(3) 1,
L21
  0154233
(3) 1,
L21
  
   0154233
(3) 1,
L21
  0154233
(3) 1,
L21
  
    กศ:823 0155338
(3) 1,
L21
 0154437
(3) 1,
L21
  0154437
(3) 1,
L21
  
    กศ:835  0153318
(3) 1,
L21
  0156147
(3) 1,
L21
  
   0156147
(3) 1,
L21
      
พุธ    กศ:811   0153323
(3) 1,
L21
  0153323
(3) 1,
L21
  
    กศ:823 0154336
(3) 1,
L21
    0154336
(3) 1,
L21
  
    กศ:835 0151103
(3) 1,
L21
 0153215
(3) 1,
L21
  0153215
(3) 1,
L21
 
พฤหัสบดี    กศ:811      0154234
(3) 1,
L21
  
    กศ:823       0155338
(3) 1,
L21
 
    กศ:835 0153317
(3) 1,
L21
 0151103
(3) 1,
L21
   0153317
(3) 1,
L21
ศุกร์    กศ:823   0153419
(3) 1,
L21
   0153419
(3) 1,
L21
 
   0153419
(3) 1,
L21
   0153419
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:43:02