ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารเกษตรศึกษา
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    กศ:811  0152307
(3) 1,
L21
    0152307
(3) 1,
L21
  
    กศ:831 0153215
(3) 1,
L21
 0153215
(3) 1,
L21
     
    กศ:835 0153225
(3) 1,
L21
        
อังคาร    กศ:811   0154234
(3) 1,
L21
      
    กศ:823      0151103
(3) 1,
L21
  
      0151103
(3) 1,
L21
  
    กศ:831      0154336
(3) 1,
L21
  
    กศ:835  0153225
(3) 1,
L21
      
พุธ    กศ:811 0154233
(3) 1,
L21
     0154233
(3) 1,
L21
 0154233
(3) 1,
L21
 
    กศ:817      0155440
(3) 1,
L21
  
    กศ:835   0153317
(3) 1,
L21
  0153317
(3) 1,
L21
  
พฤหัสบดี    กศ:811   0156147
(3) 1,
L21
  0156147
(3) 1,
L21
  
    กศ:821      0153320
(3) 1,
L21
 0153320
(3) 1,
L21
      0153320
(3) 1,
L21
  
    กศ:831 0151103
(3) 1,
L21
 0154336
(3) 1,
L21
      
 0151103
(3) 1,
L21
        
ศุกร์    กศ:811  0154234
(3) 1,
L21
  0154337
(3) 1,
L21
  
    กศ:823 0153318
(3) 1,
L21
 0151106
(3) 1,
L21
  
 0153217
(3) 1,
L21
 0154232
(3) 1,
L21
      
   0153217
(3) 1,
L21
     
   0151106
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:47:40