ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารสัตวศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    สัตว์:711        0121403
(1) 1,
L21
 0123307
(3) 1,
L21
    สัตว์:726  0126310
(3) 1,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
  0121302
(1) 1,
L21
 0121301
(1) 2,
L21
 
  0126310
(3) 1,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
  0121401
(1) 1,
L21
   
    สัตว์:727 0126313
(3) 1,
L21
 1012301
(2) 1,
L21
    0122201
(3) 1,
L21
  0121301
(1) 1,
L21
 
    สัตว์:738 0123203
(3) 1,
L21
 0125201
(3) 1,
L21
      0121301
(1) 3,
L21
 
        0123301
(3) 2,
L21
อังคาร    สัตว์:711       0126309
(3) 1,
L21
 0123307
(3) 1,
L21
       0126309
(3) 1,
L21
 
    สัตว์:726   0126302
(3) 1,
L21
      
    สัตว์:727  1012301
(2) 1,
L21
 0123301
(3) 2,
L21
  0122201
(3) 1,
L21
 0123304
(3) 1,
L21
 
   0123301
(3) 1,
L21
   0123304
(3) 1,
L21
 
    สัตว์:738   0126303
(3) 1,
L21
   0126202
(3) 1,
L21
 
   0126303
(3) 1,
L21
      
พุธ    สัตว์:711          0123307
(3) 1,
L21
    สัตว์:726  1012236
(3) 1,
L21
  0124301
(3) 1,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
 
      0124301
(3) 1,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
 
    สัตว์:727   0123304
(3) 2,
L21
  0126201
(3) 1,
L21
  
   0123304
(3) 1,
L21
      
   0123304
(3) 1,
L21
      
    สัตว์:738  0042002
(3) 1,
L21
  0126202
(3) 1,
L21
 0123203
(3) 1,
L21
 
พฤหัสบดี    สัตว์:726  0126310
(3) 1,
L21
    0124301
(3) 1,
L21
 0123304
(3) 2,
L21
 
  0126310
(3) 1,
L21
    0124301
(3) 1,
L21
    
    สัตว์:727 0126313
(3) 1,
L21
  0126313
(3) 2,
L21
   0122201
(3) 1,
L21
 0123301
(3) 1,
L21
 
    สัตว์:738  0125201
(3) 1,
L21
 0126309
(3) 1,
L21
   0126303
(3) 1,
L21
 
   0126309
(3) 1,
L21
 0126309
(3) 1,
L21
   0126303
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    สัตว์:726 0126302
(3) 1,
L21
  0123306
(3) 1,
L21
 0126310
(3) 1,
L21
 0124301
(3) 1,
L21
 0123306
(3) 1,
L21
 
     0126310
(3) 1,
L21
 0124301
(3) 1,
L21
    
    สัตว์:727 0126313
(3) 1,
L21
  0126313
(3) 2,
L21
      
    สัตว์:738 0123203
(3) 1,
L21
 0125201
(3) 1,
L21
  0126202
(3) 1,
L21
    
เสาร์    สัตว์:727 0126311
(3) 1,
L21
 0121402
(3) 1,
L21
  0121402
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:20:05