ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารสัตวศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    สัตว์:711  0125201
(3) 1,
L21
   0121401
(1) 1,
L21
 0126302
(3) 1,
L21
      0121302
(1) 1,
L21
   
    สัตว์:726    1012236
(3) 1,
L21
  0123301
(3) 2,
L21
   
    สัตว์:727 0121403
(1) 3,
L21
 0122301
(3) 2,
L21
 0603232
(3) 4,
L21
  0123301
(3) 1,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
 0121403
(1) 2,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
     0122301
(3) 1,
L21
 0121403
(1) 1,
L21
 0122301
(3) 2,
L21
       
 0121301
(1) 4,
L21
 0122301
(3) 1,
L21
       
 0121301
(1) 3,
L21
        
 0121301
(1) 2,
L21
        
 0121301
(1) 1,
L21
        
 0121403
(1) 3,
L21
        
 0121403
(1) 2,
L21
        
    สัตว์:738  0126202
(3) 1,
L21
   0126309
(3) 1,
L21
       0126309
(3) 1,
L21
อังคาร    สัตว์:711 0123305
(3) 1,
L21
 0126401
(3) 1,
L21
     
    สัตว์:726 0122201
(3) 1,
L21
      0123301
(3) 2,
L21
    สัตว์:727   0123304
(3) 1,
L21
   0123301
(3) 1,
L21
    สัตว์:738   0126309
(3) 1,
L21
  0124301
(3) 1,
L21
   
   0126309
(3) 1,
L21
 0126309
(3) 1,
L21
  0124301
(3) 1,
L21
   
      0126202
(3) 1,
L21
  
พุธ    สัตว์:711 0123305
(3) 1,
L21
     0121401
(1) 1,
L21
 0126303
(3) 1,
L21
  
      0121302
(1) 1,
L21
 0126303
(3) 1,
L21
    สัตว์:726 0122201
(3) 1,
L21
 0123306
(3) 1,
L21
   0126311
(3) 1,
L21
  0123306
(3) 1,
L21
     
   1012236
(3) 1,
L21
     
    สัตว์:727  0122301
(3) 2,
L21
     0122301
(3) 2,
L21
  0122301
(3) 1,
L21
     0122301
(3) 2,
L21
  0122301
(3) 1,
L21
       
  0122301
(3) 2,
L21
       
    สัตว์:738 0124301
(3) 2,
L21
        
พฤหัสบดี    สัตว์:711 0125301
(3) 1,
L21
 0125201
(3) 1,
L21
   0125301
(3) 1,
L21
 0125301
(3) 1,
L21
      0125301
(3) 1,
L21
    สัตว์:726 0123301
(3) 2,
L21
 0123308
(3) 1,
L21
 0123306
(3) 1,
L21
   0123308
(3) 2,
L21
 0123301
(3) 1,
L21
 0123308
(3) 1,
L21
 0123306
(3) 1,
L21
   0123308
(3) 2,
L21
    สัตว์:727 0121403
(1) 1,
L21
 0123304
(3) 1,
L21
     
    สัตว์:738 0124301
(3) 2,
L21
    0124301
(3) 1,
L21
   
      0124301
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    สัตว์:711  0125301
(3) 1,
L21
 0126303
(3) 1,
L21
   0123305
(3) 1,
L21
  0125301
(3) 1,
L21
 0126303
(3) 1,
L21
     
    สัตว์:726 0122201
(3) 1,
L21
  0123308
(3) 1,
L21
     
   0123308
(3) 1,
L21
     
    สัตว์:727 0121403
(1) 3,
L21
        
 0121403
(1) 1,
L21
        
 0121403
(1) 2,
L21
        
 0121301
(1) 4,
L21
        
 0121301
(1) 3,
L21
        
 0121301
(1) 2,
L21
        
 0121403
(1) 1,
L21
        
 0121403
(1) 2,
L21
        
 0121403
(1) 3,
L21
        
 0121301
(1) 1,
L21
        
    สัตว์:738      0124301
(3) 1,
L21
   
      0124301
(3) 1,
L21
   
เสาร์    สัตว์:726 0123306
(3) 2,
L21
    0123306
(3) 2,
L21
 
 0123306
(3) 2,
L21
    0123306
(3) 2,
L21
 
อาทิตย์    สัตว์:711 0126310
(3) 1,
L21
      
 0126310
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:24:37