ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารพืชศาสตร์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    พืช.511   0110402
(3) 1,
L21
 0111404
(3) 1,
L21
     0112201
(3) 1,
L21
    พืช.512        0114406
(3) 1,
L21
    พืช.513  0117204
(3) 1,
L21
    0114406
(3) 1,
L21
 0117304
(3) 1,
L21
 
    พืช.523    0111403
(3) 1,
L21
  0111301
(3) 1,
L21
 0111301
(3) 1,
L21
 
    พืช.531        0111202
(3) 1,
L21
 0116403
(3) 1,
L21
    พืช.532  0112301
(3) 1,
L21
 0114313
(3) 1,
L21
  0113313
(3) 1,
L21
 0113313
(3) 1,
L21
    พืช.533    0113402
(3) 1,
L21
      
อังคาร    พืช.511       0110402
(3) 4,
L21
 0110402
(3) 4,
L21
 
    พืช.513  0118302
(3) 1,
L21
        
  0118302
(3) 1,
L21
        
    พืช.522   0118504
(3) 1,
L81
      
    พืช.523 0112201
(3) 1,
L21
 0113304
(3) 1,
L21
  0111301
(3) 1,
L21
    
    พืช.531  0113310
(3) 1,
L21
   0111202
(3) 1,
L21
    
    พืช.532  0112404
(3) 1,
L21
  0111201
(3) 1,
L21
 0114302
(3) 1,
L21
    
    พืช.533  0117205
(3) 1,
L21
        
พุธ    พืช.511  0110104
(3) 1,
L21
  0110402
(3) 3,
L21
 0110402
(3) 3,
L21
 0111201
(3) 1,
L21
       0110402
(3) 2,
L21
 0110402
(3) 2,
L21
 
    พืช.513         0117204
(3) 1,
L21
    พืช.522  0110501
(4) 1,
L81
      
    พืช.531  0116202
(3) 1,
L21
   0113310
(3) 1,
L21
   
    พืช.532  0114313
(3) 1,
L21
 0112301
(3) 1,
L21
   0118301
(3) 1,
L21
 0118303
(3) 2,
L21
    พืช.533      0117205
(3) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    พืช.511  0110405
(3) 1,
L21
   0110601
(1) 1,
L81
 0110403
(1) 1,
L21
 
       0110502
(1) 1,
L81
    
    พืช.513    0117304
(3) 1,
L21
      
    พืช.522        0112505
(3) 1,
L81
 
    พืช.523   0112404
(3) 1,
L21
   0113304
(3) 1,
L21
 
    พืช.531    0112303
(3) 1,
L21
  0118303
(3) 1,
L21
    
    พืช.532    0112303
(3) 2,
L21
  0118303
(3) 2,
L21
    
    พืช.533   0115401
(3) 1,
L21
    0111410
(3) 1,
L21
  0115401
(3) 1,
L21
ศุกร์    พืช.511   0111404
(3) 1,
L21
     0110104
(3) 1,
L21
 
    พืช.512       0116202
(3) 1,
L21
  
    พืช.513  0118302
(3) 1,
L21
         
  0118302
(3) 1,
L21
         
    พืช.522        0118501
(3) 1,
L81
 
    พืช.523  0112404
(3) 1,
L21
 0111403
(3) 1,
L21
      
    พืช.531  0112303
(3) 1,
L21
 0118303
(3) 1,
L21
  0118303
(3) 1,
L21
    
    พืช.532  0112303
(3) 2,
L21
     0118303
(3) 2,
L21
    
    พืช.533   0113402
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 2:07:02