ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคาร ปทส
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    410       1011201
(5) 1,
L21
 
    421 1022403
(3) 1,
L21
 1036405
(2) 1,
L21
 1016315
(2) 1,
L21
      
    423 1037436
(3) 1,
L21
 1011201
(5) 1,
L21
  1026403
(4) 1,
L21
    
    435       1026403
(4) 1,
L21
 
อังคาร    421 1022403
(3) 1,
L21
     1013302
(4) 1,
L21
   
    423  1017215
(3) 1,
L21
  1026403
(4) 1,
L21
   
พุธ    410       1011201
(5) 1,
L21
 
    421 1013304
(2) 1,
L21
 1014301
(3) 1,
L21
    1013302
(4) 1,
L21
    
    423      1011201
(5) 1,
L21
    1023406
(3) 1,
L21
    433        1026510
(3) 1,
L21
 
    435  1023406
(3) 1,
L21
   1013302
(4) 1,
L21
 
พฤหัสบดี    410       1011202
(5) 1,
L21
 
    421 1022403
(3) 1,
L21
     1023424
(2) 1,
L21
 1023424
(2) 1,
L21
 
    423   1011202
(5) 1,
L21
  1013323
(2) 1,
L21
 1013323
(2) 1,
L21
 
    435  1033202
(3) 1,
L21
   1013304
(2) 1,
L21
 
ศุกร์    410       1011202
(5) 1,
L21
 
    412       1023409
(3) 1,
L21
 
    421 1012303
(2) 1,
L21
 1012303
(2) 1,
L21
  1023406
(3) 1,
L21
    
    423  1033202
(3) 1,
L21
   1011202
(5) 1,
L21
   1037436
(3) 1,
L21
เสาร์    421 1012321
(2) 1,
L21
         
    435  1012321
(2) 1,
L21
      
อาทิตย์    421  1025417
(2) 1,
L21
   1027637
(1) 1,
L21
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:53:19