ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารพื้นฐาน
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    AV311          0653303
(3) 1,
L21
   
    พฐ.322       0655401
(1) 1,
L21
        
อังคาร    AV311           0640101
(1) 1,
L21
 0640104
(3) 1,
L21
 
    พฐ.323       0640203
(3) 1,
L21
 0640203
(3) 1,
L21
    
    พฐ.324            0654302
(3) 1,
L21
 
    พฐ.325       0653302
(3) 1,
L21
 0653302
(3) 1,
L21
    
พุธ    AV311          0600361
(3) 1,
L21
   
    พฐ.313  0655402
(3) 1,
L21
 0655402
(3) 1,
L21
  0655402
(3) 1,
L21
      
    พฐ.323            0652203
(3) 1,
L21
 0652203
(3) 1,
L21
    พฐ.324   0640204
(3) 1,
L21
          
พฤหัสบดี    พฐ.322             0655402
(3) 2,
L21
    พฐ.323       0640102
(3) 1,
L21
 0652301
(3) 1,
L21
   
    พฐ.324           0654302
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    พฐ.322             0655402
(3) 2,
L21
    พฐ.323         0640102
(3) 2,
L21
    
    พฐ.324   0640301
(3) 1,
L21
  0640301
(3) 1,
L21
       
เสาร์    AV311   0601109
(3) 3,
L21
 0655402
(3) 2,
L21
 0653301
(3) 2,
L21
 0654304
(3) 1,
L21
    
    พฐ.315            0654304
(3) 1,
L21
 
    พฐ.322       0020002
(3) 2,
L21
      
    พฐ.323 0653302
(3) 2,
L21
 0653302
(3) 2,
L21
     0640102
(3) 3,
L21
 0640102
(3) 3,
L21
 
    พฐ.324 0640204
(3) 2,
L21
 0654402
(3) 1,
L21
  0654306
(3) 1,
L21
 0652301
(3) 2,
L21
 0652301
(3) 2,
L21
 
 0654402
(3) 1,
L21
 0640204
(3) 2,
L21
  0041001
(3) 3,
L21
      
    พฐ.325       0640203
(3) 2,
L21
      
อาทิตย์    AV311  0640101
(1) 2,
L21
 0020001
(3) 3,
L21
 0640304
(3) 1,
L21
 0042001
(3) 5,
L21
 0604101
(3) 2,
L21
 0653303
(3) 2,
L21
       0604102
(1) 4,
L21
      
    พฐ.313   0653306
(3) 1,
L21
          
    พฐ.322   0031001
(3) 6,
L21
          
    พฐ.323 0640304
(3) 1,
L21
 0600361
(3) 2,
L21
     0601211
(3) 2,
L21
   
    พฐ.324   0651301
(3) 2,
L21
     0640301
(3) 2,
L21
 0640301
(3) 2,
L21
 
    พฐ.325          0654401
(3) 1,
L21
 0654401
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:53:01