ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี โรงพยาบาลปศุสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    สพ.10_08 1027614
(2) 4,
L21
  1027614
(2) 3,
L21
  
    สพ.10_09 1027613
(2) 6,
L21
  1027613
(2) 5,
L21
  
    สพ.11_16 1027611
(2) 2,
L21
  1027611
(2) 1,
L21
  
 1027610
(2) 3,
L21
  1027610
(2) 4,
L21
  
 1027609
(2) 5,
L21
  1027609
(2) 6,
L21
  
    สพ.21_14  1023409
(3) 1,
L21
  1025415
(3) 1,
L21
  1032313
(3) 1,
L21
    
    สพ.21_15  1022507
(6) 1,
L21
  1026511
(3) 1,
L21
   
อังคาร    สพ.10_08 1027614
(2) 6,
L21
  1027614
(2) 5,
L21
  
    สพ.10_09 1027613
(2) 2,
L21
  1027613
(2) 1,
L21
  
    สพ.11_16 1027609
(2) 1,
L21
  1027609
(2) 2,
L21
 1027612
(6) 1,
L21
 1027611
(2) 4,
L21
  1027610
(2) 6,
L21
 1027612
(6) 2,
L21
 1027610
(2) 5,
L21
  1027611
(2) 3,
L21
  
    สพ.21_07  1022401
(3) 1,
L21
       
    สพ.21_14 1022401
(3) 1,
L21
          
    สพ.21_15  1022509
(3) 1,
L21
       
พุธ    สพ.10_08 1027614
(2) 2,
L21
  1027614
(2) 1,
L21
  
    สพ.10_09 1027613
(2) 4,
L21
       
    สพ.11_16 1027611
(2) 6,
L21
  1027610
(2) 2,
L21
 1027612
(6) 2,
L21
 1027609
(2) 3,
L21
  1027611
(2) 5,
L21
 1027612
(6) 1,
L21
 1027610
(2) 1,
L21
  1027609
(2) 4,
L21
  
    สพ.21_08  1032312
(3) 1,
L21
  1027613
(2) 3,
L21
  
       1025401
(2) 1,
L21
  
    สพ.21_14      1025401
(2) 1,
L21
     
    สพ.21_15  1016502
(2) 1,
L21
   1026510
(3) 1,
L21
    
พฤหัสบดี    สพ.11_16 1027612
(6) 2,
L21
  1027612
(6) 2,
L21
 1027612
(6) 4,
L21
 1027612
(6) 1,
L21
  1027612
(6) 1,
L21
 1027612
(6) 3,
L21
    สพ.21_08   1025402
(2) 1,
L21
   1025504
(2) 1,
L21
  
    สพ.21_14 1022401
(3) 1,
L21
 1025402
(2) 1,
L21
    1027540
(2) 1,
L21
 1027540
(2) 1,
L21
  
    สพ.21_15  1022508
(3) 1,
L21
  1025504
(2) 1,
L21
     
ศุกร์    สพ.11_16 1027612
(6) 3,
L21
  1027612
(6) 4,
L21
 1027612
(6) 4,
L21
 1027612
(6) 4,
L21
  1027612
(6) 3,
L21
 1027612
(6) 3,
L21
    สพ.21_14 1025415
(3) 1,
L21
          
    สพ.21_15  1022507
(6) 1,
L21
       
เสาร์    สพ.11_16 1027612
(6) 5,
L21
  1027612
(6) 6,
L21
 1027612
(6) 5,
L21
 1027612
(6) 6,
L21
  1027612
(6) 5,
L21
 1027612
(6) 6,
L21
อาทิตย์    สพ.11_16          1027612
(6) 5,
L21
          1027612
(6) 6,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 2:43:23