ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรวม
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
 
พุธ
 
 
-
 
         
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
ศุกร์    ศร.201 0012011
(3) 2,
L21
    0640102
(3) 2,
L21
  
      0640102
(3) 1,
L21
  
    ศร.202 0603102
(3) 4,
L21
    0210101
(3) 1,
L21
 
 0603102
(3) 3,
L21
    0505101
(3) 1,
L21
 
    ศร.203  0901204
(3) 1,
L21
  0401101
(3) 1,
L21
 
      0901204
(3) 1,
L21
 
    ศร.204  0032004
(3) 1,
L21
  0604105
(3) 1,
L21
 
  0022002
(3) 2,
L21
     
    ศร.205 0601105
(2) 1,
L21
  0601103
(3) 1,
L21
  0032003
(3) 1,
L21
 
   0601103
(3) 1,
L21
     
    ศร.208  0041009
(3) 1,
L21
  0230310
(1) 1,
L21
 0230310
(1) 2,
L21
  
    ศร.209 0621101
(2) 1,
L21
 0603230
(3) 1,
L21
     
    ศร.210  0041001
(3) 2,
L21
  0010001
(3) 3,
L21
 
    ศร.211  0041001
(3) 1,
L21
  0031001
(3) 1,
L21
 
    ศร.301  0032002
(3) 3,
L21
     
    ศร.302  0905304
(3) 1,
L21
  0905304
(3) 1,
L21
 
    ศร.303   0627301
(3) 1,
L21
     
    ศร.304  0506208
(3) 3,
L21
  0605315
(3) 1,
L21
    ศร.305  0012001
(3) 3,
L21
  0614101
(3) 1,
L21
 
    ศร.306 0230204
(3) 2,
L21
       
  0404308
(3) 1,
L21
     
   0230204
(3) 2,
L21
     
    ศร.308  0506105
(3) 2,
L21
  0506105
(3) 1,
L21
 
  0401202
(3) 1,
L21
     
  0220106
(3) 1,
L21
     
    ศร.309 0022001
(3) 3,
L21
 0022001
(3) 3,
L21
  0602101
(3) 2,
L21
   
      0602101
(3) 1,
L21
   
      0602101
(3) 1,
L21
   
    ศร.311  0230218
(3) 1,
L21
  0022001
(3) 4,
L21
 0022001
(3) 4,
L21
    ศร.312 0802443
(3) 2,
L21
 0802443
(3) 2,
L21
     
    ศร.313 0507353
(3) 1,
L21
 0507353
(3) 1,
L21
     
    ศร.314  0507361
(3) 2,
L21
     
    ศร.407  0401313
(3) 1,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:54:08