ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรวม
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
 
พุธ
 
 
-
 
         
พฤหัสบดี    ศร.103      0612201
(3) 1,
L21
 
    ศร.105   0612302
(3) 1,
L21
  0613308
(3) 1,
L21
 0613308
(3) 1,
L21
    ศร.201 0603232
(3) 3,
L21
  0601211
(3) 1,
L21
  0601109
(3) 1,
L21
   
 0603232
(3) 2,
L21
  0601211
(3) 1,
L21
     
    ศร.202  0506208
(3) 2,
L21
  0031001
(3) 2,
L21
 
    ศร.203 0603102
(3) 3,
L21
    0507206
(3) 2,
L21
 
 0603102
(3) 2,
L21
       
 0603102
(3) 2,
L21
       
    ศร.204  0033001
(3) 1,
L21
  0023001
(3) 1,
L21
 
    ศร.205  0901102
(3) 1,
L21
  0607101
(3) 2,
L21
   
    ศร.208  0604100
(3) 1,
L21
  0614305
(3) 1,
L21
 
  0604100
(3) 2,
L21
     
    ศร.209 0603230
(3) 1,
L21
 0602103
(3) 2,
L21
  0022002
(3) 1,
L21
 
  0602103
(3) 1,
L21
     
    ศร.210 0031002
(3) 4,
L21
 0031002
(3) 4,
L21
  0041001
(3) 2,
L21
 0041001
(3) 2,
L21
    ศร.211 0031002
(3) 3,
L21
 0031002
(3) 3,
L21
  0042001
(3) 4,
L21
 
    ศร.301  0601100
(3) 1,
L21
  0032001
(3) 1,
L21
 
    ศร.302  0032006
(3) 1,
L21
  0012001
(3) 2,
L21
 
    ศร.303  0602241
(3) 1,
L21
  0506206
(3) 1,
L21
 
      0401206
(3) 2,
L21
 
    ศร.304  0504122
(3) 1,
L21
  0230320
(3) 2,
L21
 0230320
(3) 2,
L21
  0506106
(3) 1,
L21
     
    ศร.305      0402101
(3) 1,
L21
 
      0220101
(3) 1,
L21
 
    ศร.306  0032003
(3) 2,
L21
  0506316
(3) 1,
L21
 
      0401316
(3) 1,
L21
 
    ศร.308  0604101
(3) 1,
L21
  0506106
(3) 2,
L21
 
      0402101
(3) 1,
L21
 
    ศร.309 0652301
(3) 1,
L21
 0605319
(3) 1,
L21
  0802443
(3) 1,
L21
 0802443
(3) 1,
L21
    ศร.310      0143301
(3) 1,
L21
 
    ศร.311 0612302
(3) 1,
L21
       
    ศร.312  0022006
(3) 1,
L21
     
    ศร.313  0041007
(3) 1,
L21
  0505104
(3) 1,
L21
 0505104
(3) 1,
L21
    ศร.314  0507231
(3) 1,
L21
     
    ศร.407 0230320
(3) 1,
L21
 0230320
(3) 1,
L21
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:31:33