ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรวม
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    ศร.103 0612302
(3) 1,
L21
       
    ศร.105        0613100
(3) 1,
L21
    ศร.201 0603232
(3) 3,
L21
  0603232
(3) 1,
L21
  0601211
(3) 1,
L21
 0504375
(3) 1,
L21
 0603232
(3) 2,
L21
     0601211
(3) 1,
L21
   
    ศร.202  0031003
(3) 1,
L21
  0506107
(3) 2,
L21
 0506107
(3) 2,
L21
    ศร.203  0020002
(3) 1,
L21
     
    ศร.204   0607307
(3) 1,
L21
  0607101
(3) 1,
L21
   
    ศร.205 0601103
(3) 1,
L21
 0220105
(3) 2,
L21
  0507206
(3) 1,
L21
 
 0601103
(3) 1,
L21
 0401207
(3) 1,
L21
     
    ศร.208 0031002
(3) 2,
L21
 0031002
(3) 2,
L21
  0220105
(3) 1,
L21
 
    ศร.209   0607100
(3) 1,
L21
 0613100
(3) 1,
L21
  
    ศร.210   0043001
(3) 1,
L21
  0031003
(3) 2,
L21
 
   0043001
(3) 2,
L21
     
   0032005
(3) 1,
L21
     
   0032005
(3) 2,
L21
     
    ศร.211 0031002
(3) 1,
L21
 0031002
(3) 1,
L21
   0042001
(3) 6,
L21
    ศร.301  0032002
(3) 4,
L21
  0506326
(1) 1,
L21
  
    ศร.302  0010001
(3) 1,
L21
  0010001
(3) 2,
L21
 
    ศร.303  0602260
(3) 1,
L21
   0603100
(3) 1,
L21
    ศร.304    0605335
(3) 1,
L21
  0506207
(3) 1,
L21
 
      0401207
(3) 1,
L21
 
    ศร.305  0507231
(3) 2,
L21
  0504171
(3) 1,
L21
 
    ศร.306  0633302
(3) 1,
L21
 0507342
(3) 1,
L21
 0507342
(3) 2,
L21
 
    ศร.308 0022003
(3) 3,
L21
 0022003
(3) 3,
L21
  0220106
(3) 2,
L21
 
    ศร.309  0604100
(3) 1,
L21
  0505301
(3) 1,
L21
 0505301
(3) 1,
L21
    ศร.310  0012001
(3) 1,
L21
  0143301
(3) 1,
L21
  
    ศร.311 0653301
(3) 1,
L21
 0021001
(3) 1,
L21
   0653301
(3) 1,
L21
 
  0031001
(3) 5,
L21
     
    ศร.312 0401314
(3) 1,
L21
 0506314
(3) 3,
L21
  0401314
(3) 2,
L21
  
 0506314
(3) 3,
L21
 0401314
(3) 1,
L21
  0506314
(3) 2,
L21
  
      0804203
(3) 1,
L21
 
        0506314
(3) 2,
L21
        0401314
(3) 2,
L21
    ศร.313      0505201
(3) 1,
L21
 
    ศร.314  0509203
(3) 1,
L21
  0509203
(3) 2,
L21
 
    ศร.407 0403101
(3) 1,
L21
 0403101
(3) 1,
L21
     
 0506107
(3) 3,
L21
 0506107
(3) 3,
L21
     
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:37:20