ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรวม
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
อังคาร    ศร.103      0615102
(3) 1,
L21
 
    ศร.105   0615102
(3) 1,
L21
  0614306
(3) 1,
L21
 
    ศร.108  0611201
(3) 1,
L21
     
    ศร.201 0603240
(3) 1,
L21
 0607101
(3) 2,
L21
  0506314
(3) 1,
L21
 0506314
(3) 1,
L21
    ศร.202 0615102
(3) 1,
L21
    0401310
(3) 1,
L21
 
    ศร.203   0602240
(3) 2,
L21
  0506322
(3) 1,
L21
 
   0602240
(3) 2,
L21
     
    ศร.204 0633302
(3) 1,
L21
 0401305
(3) 1,
L21
  0506208
(3) 1,
L21
 
    ศร.205 0601105
(2) 1,
L21
 0601109
(3) 2,
L21
  0240103
(3) 1,
L21
 
    ศร.208 0603102
(3) 5,
L21
       
 0603102
(3) 1,
L21
       
 0603102
(3) 1,
L21
       
 0603102
(3) 1,
L21
       
    ศร.209  0010005
(3) 1,
L21
  0509202
(3) 1,
L21
  
  0041004
(3) 1,
L21
  0504330
(3) 1,
L21
 
        0509202
(3) 1,
L21
    ศร.210 0041001
(3) 1,
L21
 0041001
(3) 1,
L21
     
    ศร.211  0042001
(3) 3,
L21
     
    ศร.301  0032002
(3) 1,
L21
  0032002
(3) 2,
L21
 
    ศร.302  0651301
(3) 1,
L21
  0504243
(3) 1,
L21
 
      0504243
(3) 1,
L21
 
    ศร.303      0021001
(3) 2,
L21
 
      0031001
(3) 4,
L21
 
    ศร.304  0901201
(3) 1,
L21
  0010002
(3) 1,
L21
 
    ศร.305  0507205
(3) 1,
L21
  0507205
(3) 2,
L21
 
    ศร.306 0507352
(3) 1,
L21
 0507352
(3) 1,
L21
  0507352
(3) 2,
L21
 0802371
(3) 1,
L21
      0802371
(3) 1,
L21
 0507352
(3) 2,
L21
    ศร.308  0507111
(3) 2,
L21
  0507111
(3) 1,
L21
 
    ศร.309 0022001
(3) 1,
L21
 0022001
(3) 1,
L21
  0022001
(3) 2,
L21
 0022001
(3) 2,
L21
    ศร.310 0020007
(3) 1,
L21
    0020007
(3) 2,
L21
  
      0012011
(3) 1,
L21
  
    ศร.311  0220104
(3) 1,
L21
  0220104
(3) 2,
L21
 
    ศร.312  0507221
(3) 2,
L21
  0022003
(3) 1,
L21
 0022003
(3) 1,
L21
    ศร.313 0022003
(3) 2,
L21
 0022003
(3) 2,
L21
  0020001
(3) 1,
L21
 
    ศร.314  0401316
(3) 2,
L21
  0507221
(3) 1,
L21
 
    ศร.407 0507353
(3) 2,
L21
 0507353
(3) 2,
L21
     
 
พุธ
 
 
-
 
         
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:41:56