ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรวม
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    ศร.103 0612302
(3) 1,
L21
       
    ศร.105      0692201
(3) 1,
L21
 0692201
(3) 1,
L21
    ศร.108      0612201
(3) 1,
L21
 0612201
(3) 1,
L21
    ศร.201 0601109
(3) 1,
L21
 0640204
(3) 1,
L21
     
    ศร.202 0633302
(3) 1,
L21
 0220311
(3) 1,
L21
  0220311
(3) 2,
L21
 
    ศร.203 0622201
(3) 1,
L21
    0607307
(3) 1,
L21
   
    ศร.204   0602280
(3) 1,
L21
  0505310
(3) 1,
L21
 
    ศร.205   0602120
(3) 2,
L21
  0640203
(3) 1,
L21
 
   0602120
(3) 1,
L21
     
   0602120
(3) 1,
L21
     
    ศร.208   0031001
(3) 3,
L21
  0031001
(3) 4,
L21
  
   0031001
(3) 7,
L21
  0031001
(3) 5,
L21
  
   0031001
(3) 2,
L21
  0031001
(3) 6,
L21
  
   0031001
(3) 1,
L21
     
    ศร.209  0032005
(3) 1,
L21
  0032005
(3) 2,
L21
 
    ศร.210  0010001
(3) 4,
L21
  0010001
(3) 5,
L21
 
    ศร.211  0401206
(3) 1,
L21
  0401319
(3) 1,
L21
 
    ศร.301      0509201
(3) 1,
L21
 0509201
(3) 1,
L21
      0506107
(3) 1,
L21
 0506107
(3) 1,
L21
    ศร.302   0602100
(3) 2,
L21
  0633303
(3) 1,
L21
 
   0602100
(3) 1,
L21
     
    ศร.303   0602240
(3) 1,
L21
  0605319
(3) 1,
L21
 0901203
(3) 1,
L21
   0602240
(3) 1,
L21
     
    ศร.304   0607101
(3) 1,
L21
     
    ศร.305  0506103
(3) 2,
L21
  0031001
(3) 3,
L21
 
    ศร.306  0230308
(3) 2,
L21
  0404306
(3) 1,
L21
 
      0230308
(3) 1,
L21
 
    ศร.308  0901203
(3) 2,
L21
  0901201
(3) 2,
L21
 
    ศร.309 0602101
(3) 1,
L21
       
 0602101
(3) 1,
L21
       
 0602101
(3) 2,
L21
       
    ศร.310  0605403
(1) 1,
L21
     
    ศร.311      0220102
(3) 2,
L21
 
      0220102
(3) 1,
L21
 
    ศร.312  0506102
(3) 1,
L21
  0506102
(3) 2,
L21
 
    ศร.313  0506313
(3) 1,
L21
  0020001
(3) 2,
L21
 
    ศร.314  0507207
(3) 1,
L21
  0507207
(3) 2,
L21
 
    ศร.407  0610301
(3) 1,
L21
     
 
อังคาร
 
 
-
 
         
 
พุธ
 
 
-
 
         
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:56:01