ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารวิศวกรรมแปรสภาพฯ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    วศ.201 : 201  0641301
(3) 1,
L21
  0643302
(3) 1,
L21
    
    วศ.203 : 203 0643201
(3) 1,
L21
 0642201
(3) 1,
L21
    0640202
(3) 1,
L21
 
อังคาร    วศ.105 : 105  0643201
(3) 1,
L21
       
    วศ.201 : 201  0640101
(1) 1,
L21
 0640204
(3) 3,
L21
  0640302
(3) 1,
L21
 0640301
(3) 1,
L21
พุธ    วศ.104 : 104  0645301
(1) 1,
L21
       
    วศ.105 : 105  0643304
(3) 1,
L21
    0643301
(3) 1,
L21
 
    วศ.201 : 201 0645403
(1) 1,
L21
     0643301
(3) 1,
L21
  0640204
(3) 3,
L21
    วศ.202 : 202      0640102
(3) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    วศ.104 : 104      0643302
(3) 1,
L21
   
    วศ.105 : 105      0642201
(3) 1,
L21
   
    วศ.201 : 201         0643301
(3) 1,
L21
    วศ.203 : 203  0642301
(3) 1,
L21
  0640307
(3) 1,
L21
   
ศุกร์    วศ.105 : 105         0642303
(3) 1,
L21
    วศ.201 : 201  0640201
(3) 1,
L21
  0640201
(3) 2,
L21
 0640202
(3) 1,
L21
    วศ.202 : 202  0645405
(1) 1,
L21
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 22:46:35