ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารประมง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    ปม.14  0141201
(3) 1,
L21
      
    ปม.15      0140203
(2) 1,
L21
    
    ปม.1503 0142205
(3) 1,
L21
 0142205
(3) 2,
L21
      
    ปม.16 0147403
(3) 1,
L21
    0148402
(3) 7,
L21
 0148402
(3) 7,
L21
    ปม.3      0147301
(3) 2,
L21
  
    ปม.7       0140203
(2) 1,
L21
 
อังคาร    ปม.12 0148402
(3) 2,
L21
        
  0141302
(3) 2,
L21
      
   0148402
(3) 2,
L21
     
    ปม.14 0142202
(3) 1,
L21
        
    ปม.15       1012239
(2) 1,
L21
  
    ปม.1503 0148402
(3) 6,
L21
 0148402
(3) 6,
L21
 0148202
(3) 1,
L21
  
    ปม.16 0148402
(3) 4,
L21
 0148402
(3) 4,
L21
     
    ปม.3   0142205
(3) 2,
L21
     
    ปม.5 0148402
(3) 3,
L21
 0148402
(3) 3,
L21
     
    ปม.8 0148402
(3) 1,
L21
 0148402
(3) 1,
L21
  0141302
(3) 1,
L21
 
พุธ    ปม.15 0141302
(3) 1,
L21
 0147301
(3) 2,
L21
      
 0141302
(3) 2,
L21
 0147301
(3) 1,
L21
      
    ปม.1503 0142202
(3) 2,
L21
 0142201
(3) 1,
L21
    0148202
(3) 1,
L21
 
    ปม.16  0148402
(3) 5,
L21
  0148402
(3) 5,
L21
   
พฤหัสบดี    ปม.14 0148201
(3) 1,
L21
 0148201
(3) 1,
L21
     
    ปม.15       0141405
(3) 1,
L21
  
    ปม.3 0141301
(4) 1,
L21
     0141301
(4) 1,
L21
  0142205
(3) 1,
L21
      
ศุกร์    ปม.12  0142201
(3) 1,
L21
      
    ปม.14  0142202
(3) 2,
L21
  0142202
(3) 1,
L21
  
    ปม.15      0141405
(3) 1,
L21
 0141301
(4) 1,
L21
    ปม.16      0147403
(3) 1,
L21
  
    ปม.3  0147301
(3) 1,
L21
      
เสาร์    ปม.14 0140201
(2) 1,
L21
  0140201
(2) 1,
L21
   
    ปม.1503 0140301
(3) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:24:47