ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารประมง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ปม.12       0142204
(1) 1,
L21
  
    ปม.14   0142202
(3) 2,
L21
     0140201
(2) 1,
L21
 
    ปม.15  0141201
(3) 1,
L21
       
    ปม.1503   0141302
(3) 1,
L21
  0148202
(3) 1,
L21
    
   0141307
(3) 1,
L21
  0148202
(3) 1,
L21
    
    ปม.16 0142301
(3) 1,
L21
         
 0145401
(3) 1,
L21
         
    ปม.7      0140301
(3) 1,
L21
  
อังคาร    ปม.14    0146401
(1) 1,
L21
    0140201
(2) 1,
L21
 0140201
(2) 1,
L21
    ปม.15     0141307
(3) 1,
L21
    
    ปม.1503    0141301
(4) 1,
L21
 0142205
(3) 1,
L21
    
      0140203
(2) 1,
L21
     
    ปม.16 0140203
(2) 2,
L21
          
    ปม.3        0142205
(3) 1,
L21
 
    ปม.7      0142308
(3) 1,
L21
   
    ปม.8 0141302
(3) 1,
L21
        
พุธ    ปม.12 1012239
(2) 1,
L21
         
    ปม.15 0147301
(3) 1,
L21
 0141404
(3) 1,
L21
    0141404
(3) 1,
L21
 
   0142202
(3) 1,
L21
       
    ปม.1503 0142201
(3) 1,
L21
         
    ปม.7   0141301
(4) 1,
L21
  0140203
(2) 1,
L21
   
พฤหัสบดี    ปม.12  0142201
(3) 1,
L21
       
    ปม.13       0142202
(3) 2,
L21
  
    ปม.1503       0148202
(3) 1,
L21
  
       0148202
(3) 1,
L21
  
    ปม.3  0147301
(3) 1,
L21
       
    ปม.5  0148402
(3) 3,
L21
      0148402
(3) 3,
L21
    ปม.7 0140203
(2) 2,
L21
          
ศุกร์    ปม.13  0142202
(3) 1,
L21
       
    ปม.14 0142203
(3) 1,
L21
        
    ปม.1503      0148402
(3) 1,
L21
 0148402
(3) 1,
L21
 
    ปม.16 0142308
(3) 1,
L21
    0148402
(3) 2,
L21
 0148402
(3) 2,
L21
 
    ปม.7 0140203
(2) 2,
L21
    0141301
(4) 1,
L21
  
    ปม.8      0145401
(3) 1,
L21
   
เสาร์    ปม.13       0142301
(3) 1,
L21
  
    ปม.7  0140301
(3) 1,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:42:07