ตารางการใช้ห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารเกษตรกลวิธาน
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  14/7/2562 - 20/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    กว.932     0130401
(1) 1,
L21
  
    กว.933     0131201
(3) 1,
L21
 0131201
(3) 1,
L21
     0131201
(3) 1,
L21
 0131201
(3) 1,
L21
    กว.951     0902301
(3) 2,
L21
  
อังคาร    กว.932     0132301
(3) 1,
L21
    
    กว.933     0123308
(3) 1,
L21
   
     0123308
(3) 1,
L21
   
    กว.935    0131102
(3) 1,
L21
    0131101
(3) 1,
L21
    กว.941     0902306
(3) 2,
L21
 
    กว.942 0901101
(3) 1,
L21
      
 0401104
(3) 1,
L21
      
    กว.952     0902308
(3) 1,
L21
 
    กว.956 0134201
(3) 1,
L21
      
พุธ    กว.933 0130101
(3) 1,
L21
      
    กว.941 0902202
(3) 1,
L21
  0902201
(3) 1,
L21
  
 0902201
(3) 2,
L21
      
    กว.942 0902307
(3) 2,
L21
  0902307
(3) 1,
L21
  
    กว.951 0902301
(3) 1,
L21
  0902101
(3) 1,
L21
  
    กว.952 0901202
(3) 1,
L21
  0901202
(3) 2,
L21
  
    กว.953     0902308
(3) 2,
L21
 
พฤหัสบดี    กว.932   0132301
(3) 1,
L21
  0130401
(3) 1,
L21
  0131301
(3) 1,
L21
     0131301
(3) 1,
L21
   
    กว.933   0123308
(3) 1,
L21
      
   0123308
(3) 1,
L21
      
    กว.935   0131101
(3) 1,
L21
      
   0131102
(3) 1,
L21
      
    กว.936 0134301
(3) 1,
L21
        
    กว.941     0902306
(3) 1,
L21
 
ศุกร์    กว.921 0133308
(3) 3,
L21
      
    กว.932  0130305
(1) 1,
L21
      
   0130403
(3) 1,
L21
      
    กว.933        0131202
(3) 1,
L21
    กว.936     0134301
(3) 1,
L21
 0134301
(3) 1,
L21
 
    กว.956  0134201
(3) 1,
L21
      
เสาร์    กว.921     0133308
(3) 1,
L21
  
อาทิตย์    กว.921     0133308
(3) 2,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 16:49:35