ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    563           0403311
(3) 2,
L27
 
    573           0032004
(3) 1,
L27
 
    587           0032003
(3) 9,
L27
 
อังคาร    563 0403315
(3) 1,
L26
   0403206
(3) 1,
L21
     
    565 0403101
(3) 6,
L21
   0403103
(3) 5,
L21
     
       0403103
(3) 2,
L21
     
    572      0401314
(3) 3,
L21
     
    573 0401318
(3) 1,
L21
  0401318
(3) 2,
L21
    0401312
(3) 5,
L27
 
    575 0401313
(3) 2,
L21
  0401313
(3) 1,
L21
       
     0401313
(3) 1,
L21
       
    576 0401316
(3) 4,
L26
           
    577 0401312
(3) 4,
L26
  0403312
(3) 2,
L26
       
    582 0403314
(3) 1,
L21
  0403314
(3) 1,
L21
       
     0403314
(3) 2,
L21
       
    585 0403205
(3) 2,
L21
       0403101
(3) 8,
L27
    586     0403313
(3) 1,
L21
    0403418
(3) 2,
L27
 
     0403313
(3) 1,
L21
       
    587 0403313
(3) 2,
L21
  0403310
(3) 3,
L21
      
    593      0404201
(3) 1,
L21
    
    595 0404101
(3) 3,
L21
  0404101
(3) 2,
L21
       
    596 0404206
(3) 3,
L21
  0404206
(3) 1,
L21
   
       0404206
(3) 2,
L21
   
    597 0404202
(3) 1,
L21
  0404307
(3) 1,
L21
      
พุธ    563     0403205
(3) 1,
L21
      
     0403205
(3) 1,
L21
      
    565 0403207
(3) 1,
L26
 0404201
(3) 1,
L26
       
 0403207
(3) 1,
L21
          
    572 0401314
(3) 2,
L21
  0401314
(3) 1,
L21
     
    573     0401426
(3) 1,
L26
    0401426
(3) 2,
L27
 
    575 0401315
(3) 1,
L26
  0403421
(3) 1,
L21
    0401207
(3) 4,
L27
 
    576 0401316
(3) 1,
L21
   0401316
(3) 2,
L21
      
    577 0032004
(3) 3,
L21
    0404207
(3) 1,
L21
     
 0032004
(3) 4,
L21
           
    582 0403314
(3) 3,
L21
   0403314
(3) 2,
L21
      
      0403314
(3) 4,
L26
      
    583      0403102
(3) 1,
L26
      
    585 0403101
(3) 7,
L26
  0403328
(3) 2,
L21
   0403315
(3) 2,
L27
 
    586      0403310
(3) 1,
L21
  0403102
(3) 2,
L27
 
      0403310
(3) 1,
L21
     
    587 0403327
(3) 1,
L21
   0403101
(3) 5,
L21
     
 0403327
(3) 2,
L21
           
    593 0404201
(3) 2,
L21
  0404218
(3) 1,
L21
     
       0404208
(3) 1,
L21
     
    595 0404305
(3) 2,
L21
  0404102
(3) 1,
L21
     
     0404103
(3) 2,
L21
     
    596 0404302
(3) 3,
L21
  0404101
(3) 1,
L21
     
    597 0404207
(3) 3,
L21
    0404202
(3) 2,
L21
    
พฤหัสบดี    563 0403101
(3) 5,
L21
  0403101
(3) 2,
L21
     
      0403101
(3) 1,
L21
     
    565 0403101
(3) 3,
L21
  0403101
(3) 7,
L21
     
    572 0032003
(3) 2,
L21
  0032003
(3) 1,
L21
       
    573 0401313
(3) 3,
L21
  0401318
(3) 3,
L21
       
    575 0401101
(3) 7,
L21
  0401101
(3) 8,
L21
       
 0401101
(3) 1,
L26
           
    576 0401310
(3) 1,
L21
  0401104
(3) 2,
L21
       
 0401310
(3) 2,
L21
  0401104
(3) 2,
L21
       
     0401104
(3) 3,
L26
       
    577 0401312
(3) 1,
L21
  0401312
(3) 2,
L21
       
    582 0403103
(3) 4,
L21
        0403314
(3) 5,
L27
 
    583 0403328
(3) 1,
L21
   0403327
(3) 1,
L21
      
 0403328
(3) 1,
L21
           
    585 0032002
(3) 3,
L26
  0403328
(3) 3,
L21
       
    586 0403310
(3) 2,
L21
  0403418
(3) 1,
L26
      
    587 0403312
(3) 1,
L21
   0401207
(3) 1,
L21
      
    593 0404305
(3) 3,
L21
  0404103
(3) 1,
L21
     
 0404305
(3) 1,
L21
           
    595 0404202
(3) 3,
L21
  0404304
(3) 2,
L21
    
    596 0404302
(3) 1,
L21
  0404417
(3) 1,
L21
    
       0404306
(3) 1,
L21
    
    597 0403101
(3) 1,
L21
          
ศุกร์    572 0401207
(3) 2,
L21
  0401101
(3) 1,
L21
       
     0401101
(3) 2,
L21
       
    573      0401104
(3) 3,
L21
   0401316
(3) 5,
L27
 
    576     0401316
(3) 3,
L21
       
    577 0401312
(3) 3,
L21
           
    582      0403103
(3) 3,
L21
      
    583 0404207
(3) 2,
L21
           
    585 0403311
(3) 1,
L26
 0403313
(3) 3,
L21
     0403207
(3) 2,
L27
    586 0403206
(3) 1,
L21
  0403103
(3) 1,
L26
      
 0403206
(3) 2,
L21
  0403103
(3) 2,
L21
      
      0403103
(3) 1,
L26
      
    587 0403101
(3) 6,
L21
 0403327
(3) 3,
L26
    0403421
(3) 3,
L27
 
    593      0404302
(3) 2,
L21
    
    595      0404201
(3) 3,
L21
    
    596 0404301
(1) 1,
L21
 0404301
(1) 2,
L21
 0404103
(3) 3,
L21
     
 0404301
(1) 1,
L21
            
    597      0404304
(3) 3,
L21
    
เสาร์    573           0031001
(3) 1,
L27
 
    585           0403327
(3) 4,
L27
 
อาทิตย์    575 0401101
(3) 4,
L27
  0401207
(3) 5,
L27
 0401101
(3) 4,
L27
 0401207
(3) 5,
L27
 
 0401206
(3) 5,
L27
  0401311
(3) 3,
L27
 0401206
(3) 5,
L27
 0401311
(3) 3,
L27
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:13:09