ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคารเรียน (กศส.)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  7/4/2562 - 13/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      0220102
(3) 1,
L21
     
อังคาร  0402101
(3) 1,
L21
    0712305
(4) 2,
L27
 0712305
(4) 2,
L27
พุธ 0733303
(3) 1,
L26
       
 0733303
(3) 1,
L21
       
พฤหัสบดี  0041001
(3) 2,
L21
         
  0744304
(3) 1,
L21
      
      0041001
(3) 3,
L21
     
        0712305
(4) 4,
L27
   
 
ศุกร์
 
             
เสาร์ 0712305
(4) 4,
L27
     0711403
(3) 4,
L27
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 14:00:27