ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร 8
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  10/12/2561 - 16/12/2561 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     0720413
(2) 1,
L21
  
     0711101
(3) 1,
L21
   
 
อังคาร
 
          
พุธ         0720418
(2) 1,
L21
 
พฤหัสบดี
 
          
ศุกร์0716302
(3) 1,
EXAM
       
0716302
(3) 2,
EXAM
       
อาทิตย์ 0230217
(3) 1,
L27
  0230227
(3) 1,
L27
  
0230217
(3) 1,
EXAM
 0230227
(3) 1,
EXAM
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
16 ธ.ค. 256109:00-12:00สอบปลายภาค
0230217 : Logistics Cost Management กลุ่ม 1
16 ธ.ค. 256113:00-16:00สอบปลายภาค
0230227 : Information and Communication Technology in Logistics กลุ่ม 1
14 ธ.ค. 256109:00-12:00สอบปลายภาค
0716302 : Soil Mechanics กลุ่ม 1
14 ธ.ค. 256109:00-12:00สอบปลายภาค
0716302 : Soil Mechanics กลุ่ม 2
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.84.236.168:15/12/2561 16:15:32