ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์     0352301
(3) 1,
L21
 0352313
(3) 1,
L21
     0352301
(3) 2,
L26
 0352313
(3) 2,
L26
        0352313
(3) 3,
L26
 
อังคาร
 
         
 
พุธ
 
         
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์ 0352103
(3) 1,
L21
  0723208
(3) 1,
L21
  
 0352103
(3) 2,
L26
  0352303
(3) 1,
L21
  
     0352303
(3) 2,
L26
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:49:58