ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์0020001
(3) 9,
EXAM
 0407210
(3) 1,
EXAM
      
0403316
(3) 1,
EXAM
 0407312
(3) 1,
EXAM
      
อังคาร0032004
(3) 1,
EXAM
 0402307
(3) 1,
EXAM
      
0401426
(3) 2,
EXAM
 0615404
(3) 1,
EXAM
      
พุธ0401208
(3) 1,
EXAM
 0032001
(3) 4,
EXAM
   0403420
(3) 2,
EXAM
 
0401311
(3) 5,
EXAM
 0409205
(3) 1,
EXAM
   0403420
(3) 3,
EXAM
 
         0403420
(3) 5,
EXAM
 
พฤหัสบดี0402413
(3) 1,
EXAM
 0403421
(3) 1,
EXAM
      
0403332
(3) 1,
EXAM
 0405205
(3) 2,
EXAM
      
ศุกร์0402217
(3) 2,
EXAM
 0405103
(3) 1,
EXAM
      
0403419
(3) 1,
EXAM
 0805123
(3) 1,
EXAM
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402217 : Service Marketing กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403419 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405103 : Business Information Systems กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805123 : Service Marketing for Hotel Business กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study for Marketing Projects กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study in Marketing Project กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403332 : Budgetary Planning and Control กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405205 : Data Structure and Algorithm กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401208 : Human Resource Management กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:24:27