ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0020001
(3) 9,
EXAM
  0401103
(3) 7,
L21
      
 0403316
(3) 1,
EXAM
 0407210
(3) 1,
EXAM
      
     0407312
(3) 1,
EXAM
      
อังคาร 0403315
(3) 3,
L21
  0401310
(3) 1,
L21
      
 0032004
(3) 1,
EXAM
 0402307
(3) 1,
EXAM
      
 0401426
(3) 2,
EXAM
 0615404
(3) 1,
EXAM
      
พุธ 0403102
(3) 1,
L21
  0401311
(3) 4,
L21
   0403420
(3) 2,
EXAM
 
 0403102
(3) 2,
L21
  0032001
(3) 4,
EXAM
   0403420
(3) 3,
EXAM
 
 0401208
(3) 1,
EXAM
 0409205
(3) 1,
EXAM
   0403420
(3) 5,
EXAM
 
 0401311
(3) 5,
EXAM
          
พฤหัสบดี 0403103
(3) 1,
L21
  0403315
(3) 1,
L21
      
 0402413
(3) 1,
EXAM
  0403315
(3) 2,
L21
      
 0403332
(3) 1,
EXAM
 0403421
(3) 1,
EXAM
      
     0405205
(3) 2,
EXAM
      
ศุกร์ 0402217
(3) 2,
EXAM
 0405103
(3) 1,
EXAM
      
 0403419
(3) 1,
EXAM
 0805123
(3) 1,
EXAM
      
      0033001
(3) 1,
L21
     
      0033001
(3) 2,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402217 : Service Marketing กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403419 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405103 : Business Information Systems กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805123 : Service Marketing for Hotel Business กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study for Marketing Projects กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study in Marketing Project กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403332 : Budgetary Planning and Control กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405205 : Data Structure and Algorithm กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401208 : Human Resource Management กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:42:05