ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0402429
(3) 1,
L26
        
 0402447
(3) 1,
L21
        
 0402429
(3) 1,
L26
        
 0020001
(3) 9,
EXAM
 0407210
(3) 1,
EXAM
      
 0403316
(3) 1,
EXAM
 0407312
(3) 1,
EXAM
      
อังคาร 0402309
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 11,
L26
 0802102
(3) 1,
L21
   
 0032004
(3) 1,
EXAM
  0402101
(3) 8,
L21
      
 0401426
(3) 2,
EXAM
 0402307
(3) 1,
EXAM
      
     0615404
(3) 1,
EXAM
      
พุธ 0402101
(3) 17,
L21
  0032001
(3) 4,
EXAM
   0403420
(3) 2,
EXAM
 
 0401208
(3) 1,
EXAM
 0409205
(3) 1,
EXAM
   0403420
(3) 3,
EXAM
 
 0401311
(3) 5,
EXAM
   0402101
(3) 4,
L21
  0403420
(3) 5,
EXAM
 
พฤหัสบดี 0402216
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L21
     
 0402216
(3) 1,
L26
  0403421
(3) 1,
EXAM
      
 0402413
(3) 1,
EXAM
 0405205
(3) 2,
EXAM
      
 0403332
(3) 1,
EXAM
          
ศุกร์ 0032003
(3) 5,
L26
  0020002
(3) 4,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
 0032003
(3) 8,
L21
  0020002
(3) 3,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
 0402217
(3) 2,
EXAM
  0020002
(3) 4,
L26
      
 0403419
(3) 1,
EXAM
 0405103
(3) 1,
EXAM
      
     0805123
(3) 1,
EXAM
      
อาทิตย์ 0402101
(3) 3,
L27
          
 0402101
(3) 2,
L27
          
 0402101
(3) 3,
L26
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402217 : Service Marketing กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403419 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405103 : Business Information Systems กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805123 : Service Marketing for Hotel Business กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study for Marketing Projects กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study in Marketing Project กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403332 : Budgetary Planning and Control กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405205 : Data Structure and Algorithm กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401208 : Human Resource Management กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:18:30