ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0402429
(3) 1,
L26
        
 0402447
(3) 1,
L21
        
 0402429
(3) 1,
L26
        
อังคาร 0402309
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 11,
L26
 0802102
(3) 1,
L21
   
     0402101
(3) 8,
L21
      
พุธ 0402101
(3) 17,
L21
   0402101
(3) 4,
L21
     
พฤหัสบดี 0402216
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L21
     
 0402216
(3) 1,
L26
          
ศุกร์ 0032003
(3) 5,
L26
  0020002
(3) 4,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
 0032003
(3) 8,
L21
  0020002
(3) 3,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
     0020002
(3) 4,
L26
      
อาทิตย์ 0402101
(3) 3,
L27
          
 0402101
(3) 2,
L27
          
 0402101
(3) 3,
L26
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:22:32